TextElement.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Metoda

Definicja

Obsługuje powiadomienia o zmianie wartości obowiązujących dla co najmniej jednej z właściwości zależności istniejących w elemencie.Handles notifications that one or more of the dependency properties that exist on the element have had their effective values changed.

protected:
 override void OnPropertyChanged(System::Windows::DependencyPropertyChangedEventArgs e);
protected override void OnPropertyChanged (System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs e);
override this.OnPropertyChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnPropertyChanged (e As DependencyPropertyChangedEventArgs)

Parametry

e
DependencyPropertyChangedEventArgs

Argumenty skojarzone ze zmianą wartości właściwości.Arguments associated with the property value change. Właściwość Property określa, która właściwość została zmieniona, właściwość OldValue określa poprzednią wartość właściwości, a właściwość NewValue określa nową wartość właściwości.The Property property specifies which property has changed, the OldValue property specifies the previous property value, and the NewValue property specifies the new property value.

Uwagi

Ta metoda przesłania FrameworkContentElement.OnPropertyChanged.This method overrides FrameworkContentElement.OnPropertyChanged.

Dotyczy