DragDrop.DragLeaveEvent Pole

Definicja

Identyfikuje DragLeave dołączone zdarzenie.Identifies the DragLeave attached event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ DragLeaveEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent DragLeaveEvent;
 staticval mutable DragLeaveEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly DragLeaveEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Uwagi

DragLeaveZdarzenie występuje, gdy obiekt zostanie przeciągnięty poza granice elementu.The DragLeave event occurs when an object is dragged out of the element's bounds.

To pole służy do identyfikowania wersji DragLeave zdarzenia.This field identifies the bubbling version of the DragLeave event. Aby uzyskać identyfikator dla wersji tunelowania tego zdarzenia, zobacz PreviewDragLeaveEvent .For an identifier for the tunneling version of this event, see PreviewDragLeaveEvent.

Dotyczy

Zobacz też