DragDrop.PreviewDragEnter Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy obiekt zostanie przeciągnięty do granic elementu, który działa jako element docelowy upuszczania.Occurs when an object is dragged into the bounds of an element that is acting as a drop target.

see AddPreviewDragEnterHandler, and RemovePreviewDragEnterHandler
see AddPreviewDragEnterHandler, and RemovePreviewDragEnterHandler
see AddPreviewDragEnterHandler, and RemovePreviewDragEnterHandler

Uwagi

To zdarzenie jest wywoływane raz za każdym razem, gdy obiekt zostanie przeciągnięty do granic elementu, który działa jako element docelowy upuszczania.This event is raised once each time an object is dragged into the bounds of an element that is acting as a drop target. To zdarzenie nie jest wywoływane, jeśli właściwość elementu AllowDrop to false .This event is not raised if the element's AllowDrop property is false.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz DragEnter zdarzenie.For more information, see the DragEnter event.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewDragEnterEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowanieTunneling
DelegatDelegate DragEventHandler

Odpowiednie zdarzenie propagacji to DragEnter .The corresponding bubbling event is DragEnter.

Dotyczy

Zobacz też