DragDrop.PreviewDragLeaveEvent Pole

Definicja

Identyfikuje PreviewDragLeave dołączone zdarzenie.Identifies the PreviewDragLeave attached event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ PreviewDragLeaveEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent PreviewDragLeaveEvent;
 staticval mutable PreviewDragLeaveEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly PreviewDragLeaveEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Uwagi

PreviewDragLeaveZdarzenie występuje, gdy obiekt zostanie przeciągnięty poza granice elementu.The PreviewDragLeave event occurs when an object is dragged out of the element's bounds.

To pole określa wersję tunelowania PreviewDragLeave zdarzenia.This field identifies the tunneling version of the PreviewDragLeave event. Aby uzyskać identyfikator dla wersji propagacji tego zdarzenia, zobacz DragLeaveEvent .For an identifier for the bubbling version of this event, see DragLeaveEvent.

Dotyczy

Zobacz też