DragDrop.PreviewGiveFeedback Zdarzenie dołączone

Definicja

Odbywa się w sposób ciągły, gdy operacja przeciągania i upuszczania jest w toku i włącza Źródło przeciągania, aby przekazać użytkownikowi informacje zwrotne.Occurs continuously while a drag-and-drop operation is in progress, and enables the drag source to give feedback to the user.

see AddPreviewGiveFeedbackHandler, and RemovePreviewGiveFeedbackHandler
see AddPreviewGiveFeedbackHandler, and RemovePreviewGiveFeedbackHandler
see AddPreviewGiveFeedbackHandler, and RemovePreviewGiveFeedbackHandler

Uwagi

To zdarzenie jest generowane w sposób ciągły podczas przeciągania źródła przeciągania.This event is raised continuously while the drag source is being dragged. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zdarzenie GiveFeedback.For more information, see the GiveFeedback event.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier Field PreviewGiveFeedbackEvent
Strategia routinguRouting Strategy TunelowaniaTunneling
DelegateDelegate GiveFeedbackEventHandler

Odpowiednie zdarzenie propagacji jest GiveFeedback.The corresponding bubbling event is GiveFeedback.

Dotyczy

Zobacz też