DragDrop.RemoveDragOverHandler(DependencyObject, DragEventHandler) Metoda

Definicja

Usuwa DragOver procedurę obsługi zdarzeń z określonego obiektu zależności.Removes a DragOver event handler from a specified dependency object.

public:
 static void RemoveDragOverHandler(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::DragEventHandler ^ handler);
public static void RemoveDragOverHandler (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.DragEventHandler handler);
static member RemoveDragOverHandler : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.DragEventHandler -> unit
Public Shared Sub RemoveDragOverHandler (element As DependencyObject, handler As DragEventHandler)

Parametry

element
DependencyObject

Obiekt zależności (a UIElement lub ContentElement ), z którego ma zostać usunięty program obsługi zdarzeń.The dependency object (a UIElement or ContentElement) from which to remove the event handler.

handler
DragEventHandler

Delegat odwołujący się do metody obsługi, która ma zostać usunięta.A delegate that references the handler method to be removed.

Uwagi

DragOverZdarzenie występuje, gdy obiekt jest przeciągany nad granicami elementu.The DragOver event occurs when an object is dragged over the element's bounds.

Ta metoda usuwa procedurę obsługi dla propagacji wersji DragOver zdarzenia.This method removes a handler for the bubbling version of the DragOver event. Aby usunąć program obsługi dla wersji tunelowania tego zdarzenia, zobacz RemovePreviewDragOverHandler .To remove a handler for the tunneling version of this event, see RemovePreviewDragOverHandler.

Dotyczy

Zobacz też