FontStretch.Compare(FontStretch, FontStretch) Metoda

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia FontStretch obiektów.Compares two instances of FontStretch objects.

public:
 static int Compare(System::Windows::FontStretch left, System::Windows::FontStretch right);
public static int Compare (System.Windows.FontStretch left, System.Windows.FontStretch right);
static member Compare : System.Windows.FontStretch * System.Windows.FontStretch -> int
Public Shared Function Compare (left As FontStretch, right As FontStretch) As Integer

Parametry

left
FontStretch

Pierwszy FontStretch obiekt do porównania.The first FontStretch object to compare.

right
FontStretch

Drugi FontStretch obiekt do porównania.The second FontStretch object to compare.

Zwraca

Wartość, która reprezentuje relację między dwoma FontStretchwystąpieniami. Int32An Int32 value that represents the relationship between the two instances of FontStretch.

Uwagi

Gdy wartość zwracana jest mniejsza od zera, left jest mniejsza niż. rightWhen the return value is less than zero, left is less than right. Gdy ta wartość jest równa zero, wskazuje, że oba operandy są równe.When this value is zero, it indicates that both operands are equal. Gdy wartość jest większa od zera, wskazuje, że left jest większa niż. rightWhen the value is greater than zero, it indicates that left is greater than right.

Dotyczy