AccessibleObject Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AccessibleObject.Initializes a new instance of the AccessibleObject class.

public:
 AccessibleObject();
public AccessibleObject ();
Public Sub New ()

Uwagi

Zazwyczaj w przypadku użycia tej metody do utworzenia dostępnego obiektu są udostępniane własne implementacje właściwości i metod klasy w celu zapewnienia funkcjonalności specyficznej dla aplikacji.Typically, when you use this method to create an accessible object, you are providing your own implementations of the properties and methods of the class to provide functionality specific to your application.

Dotyczy