AccessibleObject.GetSelected Metoda

Definicja

Pobiera aktualnie wybrany element podrzędny.Retrieves the currently selected child.

public:
 virtual System::Windows::Forms::AccessibleObject ^ GetSelected();
public virtual System.Windows.Forms.AccessibleObject? GetSelected ();
public virtual System.Windows.Forms.AccessibleObject GetSelected ();
abstract member GetSelected : unit -> System.Windows.Forms.AccessibleObject
override this.GetSelected : unit -> System.Windows.Forms.AccessibleObject
Public Overridable Function GetSelected () As AccessibleObject

Zwraca

AccessibleObject

AccessibleObjectReprezentuje aktualnie wybrany element podrzędny.An AccessibleObject that represents the currently selected child. Ta metoda zwraca obiekt wywołujący, jeśli sam obiekt jest zaznaczony.This method returns the calling object if the object itself is selected. Zwraca wartość null , jeśli nie jest aktualnie zaznaczone, a sam obiekt nie ma fokusu.Returns null if is no child is currently selected and the object itself does not have focus.

Wyjątki

Nie można pobrać wybranego elementu podrzędnego.The selected child cannot be retrieved.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Wszystkie obiekty, które można wybrać, powinny obsługiwać tę właściwość.All objects that can be selected should support this property.

Dotyczy