AccessibleObject Klasa

Definicja

Zawiera informacje, które są używane przez aplikacje ułatwień dostępu do dostosowywania interfejsu użytkownika aplikacji dla użytkowników z upośledzeniem.Provides information that accessibility applications use to adjust an application's user interface (UI) for users with impairments.

public ref class AccessibleObject : System::Runtime::InteropServices::StandardOleMarshalObject, Accessibility::IAccessible, System::Reflection::IReflect
public ref class AccessibleObject : MarshalByRefObject, Accessibility::IAccessible, System::Reflection::IReflect
public class AccessibleObject : System.Runtime.InteropServices.StandardOleMarshalObject, Accessibility.IAccessible, System.Reflection.IReflect
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class AccessibleObject : System.Runtime.InteropServices.StandardOleMarshalObject, Accessibility.IAccessible, System.Reflection.IReflect
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class AccessibleObject : MarshalByRefObject, Accessibility.IAccessible, System.Reflection.IReflect
type AccessibleObject = class
  inherit StandardOleMarshalObject
  interface IReflect
  interface IAccessible
  interface Interop.UiaCore.IAccessibleEx
  interface Interop.Ole32.IServiceProvider
  interface Interop.UiaCore.IRawElementProviderSimple
  interface Interop.UiaCore.IRawElementProviderFragment
  interface Interop.UiaCore.IRawElementProviderFragmentRoot
  interface Interop.UiaCore.IInvokeProvider
  interface Interop.UiaCore.IValueProvider
  interface Interop.UiaCore.IRangeValueProvider
  interface Interop.UiaCore.IExpandCollapseProvider
  interface Interop.UiaCore.IToggleProvider
  interface Interop.UiaCore.ITableProvider
  interface Interop.UiaCore.ITableItemProvider
  interface Interop.UiaCore.IGridProvider
  interface Interop.UiaCore.IGridItemProvider
  interface Interop.Oleaut32.IEnumVariant
  interface Interop.Ole32.IOleWindow
  interface Interop.UiaCore.ILegacyIAccessibleProvider
  interface Interop.UiaCore.ISelectionProvider
  interface Interop.UiaCore.ISelectionItemProvider
  interface Interop.UiaCore.IRawElementProviderHwndOverride
  interface Interop.UiaCore.IScrollItemProvider
  interface Interop.UiaCore.IMultipleViewProvider
  interface Interop.UiaCore.ITextProvider
  interface Interop.UiaCore.ITextProvider2
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AccessibleObject = class
  inherit StandardOleMarshalObject
  interface IReflect
  interface IAccessible
  interface UnsafeNativeMethods.IAccessibleEx
  interface UnsafeNativeMethods.IServiceProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IRawElementProviderSimple
  interface UnsafeNativeMethods.IRawElementProviderFragment
  interface UnsafeNativeMethods.IRawElementProviderFragmentRoot
  interface UnsafeNativeMethods.IInvokeProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IValueProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IRangeValueProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IExpandCollapseProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IToggleProvider
  interface UnsafeNativeMethods.ITableProvider
  interface UnsafeNativeMethods.ITableItemProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IGridProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IGridItemProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IEnumVariant
  interface UnsafeNativeMethods.IOleWindow
  interface UnsafeNativeMethods.ILegacyIAccessibleProvider
  interface UnsafeNativeMethods.ISelectionProvider
  interface UnsafeNativeMethods.ISelectionItemProvider
  interface UnsafeNativeMethods.IRawElementProviderHwndOverride
  interface UnsafeNativeMethods.IScrollItemProvider
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AccessibleObject = class
  inherit MarshalByRefObject
  interface IReflect
  interface IAccessible
  interface UnsafeNativeMethods.IEnumVariant
  interface UnsafeNativeMethods.IMarshal
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AccessibleObject = class
  inherit StandardOleMarshalObject
  interface IReflect
  interface IAccessible
  interface UnsafeNativeMethods.IEnumVariant
  interface UnsafeNativeMethods.IOleWindow
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AccessibleObject = class
  inherit StandardOleMarshalObject
  interface IReflect
  interface IAccessible
Public Class AccessibleObject
Inherits StandardOleMarshalObject
Implements IAccessible, IReflect
Public Class AccessibleObject
Inherits MarshalByRefObject
Implements IAccessible, IReflect
Dziedziczenie
Dziedziczenie
AccessibleObject
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak utworzyć formant wykresu z obsługą ułatwień dostępu przy użyciu AccessibleObject klas i, Control.ControlAccessibleObject Aby uwidocznić dostępne informacje.The following code example demonstrates the creation of an accessibility-aware chart control, using the AccessibleObject and Control.ControlAccessibleObject classes to expose accessible information. Kontrolka umieszcza dwie krzywe wraz z legendą.The control plots two curves along with a legend. ChartControlAccessibleObjectKlasa, która pochodzi od ControlAccessibleObject , jest używana w CreateAccessibilityInstance metodzie, aby zapewnić niestandardowe informacje dostępne dla formantu wykresu.The ChartControlAccessibleObject class, which derives from ControlAccessibleObject, is used in the CreateAccessibilityInstance method to provide custom accessible information for the chart control. Ponieważ legenda wykresu nie jest rzeczywistą Control kontrolką, ale zamiast tego jest rysowana przez formant wykresu, nie zawiera żadnych wbudowanych informacji.Because the chart legend is not an actual Control -based control, but instead is drawn by the chart control, it does not have any built-in accessible information. Z tego powodu ChartControlAccessibleObject Klasa przesłania GetChild metodę w celu zwrócenia CurveLegendAccessibleObject , która reprezentuje dostępne informacje dla każdej części legendy.Because of this, the ChartControlAccessibleObject class overrides the GetChild method to return the CurveLegendAccessibleObject that represents accessible information for each part of the legend. Gdy aplikacja obsługująca dostęp będzie korzystać z tego formantu, formant może udostępnić wymagane informacje.When an accessible-aware application uses this control, the control can provide the necessary accessible information.

#using <Accessibility.dll>
#using <System.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.Drawing.dll>

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Windows::Forms;

// Declare a chart control that demonstrates accessibility in Windows Forms.
public ref class ChartControl: public System::Windows::Forms::UserControl
{
public:
  ref class ChartControlAccessibleObject;

  // forward declaration
  // Inner Class that represents a legend for a curve in the chart.
  ref class CurveLegend
  {

   // Inner class CurveLegendAccessibleObject represents accessible information
   // associated with the CurveLegend object.
  public:
   ref class CurveLegendAccessibleObject: public AccessibleObject
   {
   private:
     CurveLegend^ curveLegend;

   public:
     CurveLegendAccessibleObject( CurveLegend^ curveLegend )
      : AccessibleObject()
     {
      this->curveLegend = curveLegend;
     }


   private:

     property ChartControlAccessibleObject^ ChartControl 
     {

      // Private property that helps get the reference to the parent ChartControl.
      ChartControlAccessibleObject^ get()
      {
        return dynamic_cast<ChartControlAccessibleObject^>(Parent);
      }

     }

   internal:

     property int ID 
     {

      // Internal helper function that returns the ID for this CurveLegend.
      int get()
      {
        for ( int i = 0; i < ChartControl->GetChildCount(); i++ )
        {
         if ( ChartControl->GetChild( i ) == this )
         {
           return i;
         }

        }
        return -1;
      }

     }

   public:

     property Rectangle Bounds 
     {

      // Gets the Bounds for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
      virtual Rectangle get() override
      {
        
        // The bounds is in screen coordinates.
        Point loc = curveLegend->Location;
        return Rectangle(curveLegend->chart->PointToScreen( loc ),curveLegend->Size);
      }

     }

     property String^ Name 
     {

      // Gets or sets the Name for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
      virtual String^ get() override
      {
        return curveLegend->Name;
      }

      virtual void set( String^ value ) override
      {
        curveLegend->Name = value;
      }

     }

     property AccessibleObject^ Parent 
     {

      // Gets the Curve Legend Parent's Accessible object.
      // This is used by accessibility programs.
      virtual AccessibleObject^ get() override
      {
        return curveLegend->chart->AccessibilityObject;
      }

     }

     property System::Windows::Forms::AccessibleRole Role 
     {

      // Gets the role for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
      virtual System::Windows::Forms::AccessibleRole get() override
      {
        return ::AccessibleRole::StaticText;
      }

     }

     property AccessibleStates State 
     {

      // Gets the state based on the selection for the CurveLegend.
      // This is used by accessibility programs.
      virtual AccessibleStates get() override
      {
        AccessibleStates state = AccessibleStates::Selectable;
        if ( curveLegend->Selected )
        {
         state = static_cast<AccessibleStates>(state | AccessibleStates::Selected);
        }

        return state;
      }

     }

     // Navigates through siblings of this CurveLegend. This is used by accessibility programs.
     virtual AccessibleObject^ Navigate( AccessibleNavigation navdir ) override
     {
      
      // Uses the internal NavigateFromChild helper function that exists
      // on ChartControlAccessibleObject.
      return ChartControl->NavigateFromChild( this, navdir );
     }


     // Selects or unselects this CurveLegend. This is used by accessibility programs.
     virtual void Select( AccessibleSelection selection ) override
     {
      
      // Uses the internal SelectChild helper function that exists
      // on ChartControlAccessibleObject.
      ChartControl->SelectChild( this, selection );
     }

   };


  private:

   // class CurveLgendAccessibleObject
   String^ name;
   ChartControl^ chart;
   CurveLegendAccessibleObject^ accObj;
   bool selected;
   Point location;

  public:
   CurveLegend( ChartControl^ chart, String^ name )
   {
     this->chart = chart;
     this->name = name;
     selected = true;
   }


   property AccessibleObject^ AccessibilityObject 
   {

     // Gets the accessibility object for the curve legend.
     AccessibleObject^ get()
     {
      if ( accObj == nullptr )
      {
        accObj = gcnew CurveLegendAccessibleObject( this );
      }

      return accObj;
     }

   }

   property Rectangle Bounds 
   {

     // Gets the bounds for the curve legend.
     Rectangle get()
     {
      return Rectangle(Location,Size);
     }

   }

   property Point Location 
   {

     // Gets or sets the location for the curve legend.
     Point get()
     {
      return location;
     }

     void set( Point value )
     {
      location = value;
      chart->Invalidate();
      
      // Notifies the chart of the location change. This is used for
      // the accessibility information. AccessibleEvents::LocationChange
      // tells the chart the reason for the notification.
      chart->AccessibilityNotifyClients( AccessibleEvents::LocationChange, (dynamic_cast<CurveLegendAccessibleObject^>(AccessibilityObject))->ID );
     }

   }

   property String^ Name 
   {

     // Gets or sets the Name for the curve legend.
     String^ get()
     {
      return name;
     }

     void set( String^ value )
     {
      if ( name != value )
      {
        name = value;
        chart->Invalidate();
        
        // Notifies the chart of the name change. This is used for
        // the accessibility information. AccessibleEvents::NameChange
        // tells the chart the reason for the notification.
        chart->AccessibilityNotifyClients( AccessibleEvents::NameChange, (dynamic_cast<CurveLegendAccessibleObject^>(AccessibilityObject))->ID );
      }
     }

   }

   property bool Selected 
   {

     // Gets or sets the Selected state for the curve legend.
     bool get()
     {
      return selected;
     }

     void set( bool value )
     {
      if ( selected != value )
      {
        selected = value;
        chart->Invalidate();
        
        // Notifies the chart of the selection value change. This is used for
        // the accessibility information. The AccessibleEvents value depends upon
        // if the selection is true (AccessibleEvents::SelectionAdd) or
        // false (AccessibleEvents::SelectionRemove).
        chart->AccessibilityNotifyClients( selected ? AccessibleEvents::SelectionAdd : AccessibleEvents::SelectionRemove, (dynamic_cast<CurveLegendAccessibleObject^>(AccessibilityObject))->ID );
      }
     }

   }

   property System::Drawing::Size Size 
   {

     // Gets the Size for the curve legend.
     System::Drawing::Size get()
     {
      int legendHeight = chart->Font->Height + 4;
      Graphics^ g = chart->CreateGraphics();
      int legendWidth = (int)g->MeasureString( Name, chart->Font ).Width + 4;
      return System::Drawing::Size( legendWidth, legendHeight );
     }

   }

  };


private:

  // class CurveLegend
  CurveLegend^ legend1;
  CurveLegend^ legend2;

public:
  ChartControl()
  {
   
   // The ChartControl draws the chart in the OnPaint .
   SetStyle( ControlStyles::ResizeRedraw, true );
   SetStyle( ControlStyles::DoubleBuffer, true );
   SetStyle( ControlStyles::AllPaintingInWmPaint, true );
   this->BackColor = System::Drawing::Color::White;
   this->Name = "ChartControl";
   this->Click += gcnew System::EventHandler( this, &ChartControl::ChartControl_Click );
   this->QueryAccessibilityHelp += gcnew System::Windows::Forms::QueryAccessibilityHelpEventHandler( this, &ChartControl::ChartControl_QueryAccessibilityHelp );
   
   // The CurveLengend is not Control-based, it just
   // represents the parts of the legend.
   legend1 = gcnew CurveLegend( this,"A" );
   legend1->Location = Point(20,30);
   legend2 = gcnew CurveLegend( this,"B" );
   legend2->Location = Point(20,50);
  }protected:
  // Overridden to return the custom AccessibleObject
  // for the entire chart.
  virtual AccessibleObject^ CreateAccessibilityInstance() override
  {
   return gcnew ChartControlAccessibleObject( this );
  }

  virtual void OnPaint( PaintEventArgs^ e ) override
  {
   
   // The ChartControl draws the chart in the OnPaint .
   System::Windows::Forms::UserControl::OnPaint( e );
   Rectangle bounds = this->ClientRectangle;
   int border = 5;
   
   // Draws the legends first.
   StringFormat^ format = gcnew StringFormat;
   format->Alignment = StringAlignment::Center;
   format->LineAlignment = StringAlignment::Center;
   if ( legend1 != nullptr )
   {
     if ( legend1->Selected )
     {
      e->Graphics->FillRectangle( gcnew SolidBrush( Color::Blue ), legend1->Bounds );
     }
     else
     {
      e->Graphics->DrawRectangle( Pens::Blue, legend1->Bounds );
     }

     e->Graphics->DrawString( legend1->Name, this->Font, Brushes::Black, legend1->Bounds, format );
   }

   if ( legend2 != nullptr )
   {
     if ( legend2->Selected )
     {
      e->Graphics->FillRectangle( gcnew SolidBrush( Color::Red ), legend2->Bounds );
     }
     else
     {
      e->Graphics->DrawRectangle( Pens::Red, legend2->Bounds );
     }

     e->Graphics->DrawString( legend2->Name, this->Font, Brushes::Black, legend2->Bounds, format );
   }

   
   // Charts out the actual curves that represent data in the Chart.
   bounds.Inflate( -border, -border );
   array<Point>^ temp1 = {Point(bounds.Left,bounds.Bottom),Point(bounds.Left + bounds.Width / 3,bounds.Top + bounds.Height / 5),Point(bounds.Right - bounds.Width / 3,(bounds.Top + bounds.Bottom) / 2),Point(bounds.Right,bounds.Top)};
   array<Point>^curve1 = temp1;
   array<Point>^ temp2 = {Point(bounds.Left,bounds.Bottom - bounds.Height / 3),Point(bounds.Left + bounds.Width / 3,bounds.Top + bounds.Height / 5),Point(bounds.Right - bounds.Width / 3,(bounds.Top + bounds.Bottom) / 2),Point(bounds.Right,bounds.Top + bounds.Height / 2)};
   array<Point>^curve2 = temp2;
   
   // Draws the actual curve only if it is selected.
   if ( legend1->Selected )
      e->Graphics->DrawCurve( Pens::Blue, curve1 );

   if ( legend2->Selected )
      e->Graphics->DrawCurve( Pens::Red, curve2 );

   e->Graphics->DrawRectangle( Pens::Blue, bounds );
  }

  // Handles the QueryAccessibilityHelp event.
  void ChartControl_QueryAccessibilityHelp( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::QueryAccessibilityHelpEventArgs^ e )
  {
   e->HelpString = "Displays chart data";
  }

  // Handles the Click event for the chart.
  // Toggles the selection of whatever legend was clicked on
  void ChartControl_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   Point pt = this->PointToClient( Control::MousePosition );
   if ( legend1->Bounds.Contains( pt ) )
   {
     legend1->Selected = !legend1->Selected;
   }
   else
   if ( legend2->Bounds.Contains( pt ) )
   {
     legend2->Selected = !legend2->Selected;
   }
  }


public:

  property array<CurveLegend^>^ Legends 
  {

   // Gets an array of CurveLengends used in the Chart.
   array<CurveLegend^>^ get()
   {
     array<CurveLegend^>^temp3 = {legend1,legend2};
     return temp3;
   }

  }

  // Inner class ChartControlAccessibleObject represents accessible information associated with the ChartControl.
  // The ChartControlAccessibleObject is returned in the ChartControl::CreateAccessibilityInstance .
  ref class ChartControlAccessibleObject: public ControlAccessibleObject
  {
  private:
   ChartControl^ chartControl;

  public:
   ChartControlAccessibleObject( ChartControl^ ctrl )
     : ControlAccessibleObject( ctrl )
   {
     chartControl = ctrl;
   }


   property System::Windows::Forms::AccessibleRole Role 
   {

     // Gets the role for the Chart. This is used by accessibility programs.
     virtual System::Windows::Forms::AccessibleRole get() override
     {
      return ::AccessibleRole::Chart;
     }

   }

   property AccessibleStates State 
   {

     // Gets the state for the Chart. This is used by accessibility programs.
     virtual AccessibleStates get() override
     {
      return AccessibleStates::ReadOnly;
     }

   }

   // The CurveLegend objects are "child" controls in terms of accessibility so
   // return the number of ChartLengend objects.
   virtual int GetChildCount() override
   {
     return chartControl->Legends->Length;
   }


   // Gets the Accessibility object of the child CurveLegend idetified by index.
   virtual AccessibleObject^ GetChild( int index ) override
   {
     if ( index >= 0 && index < chartControl->Legends->Length )
     {
      return chartControl->Legends[ index ]->AccessibilityObject;
     }

     return nullptr;
   }


  internal:

   // Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
   // to navigate between sibiling controls. Specifically, this function is used in
   // the CurveLegend::CurveLegendAccessibleObject.Navigate function.
   AccessibleObject^ NavigateFromChild( CurveLegend::CurveLegendAccessibleObject^ child, AccessibleNavigation navdir )
   {
     switch ( navdir )
     {
      case AccessibleNavigation::Down:
      case AccessibleNavigation::Next:
        return GetChild( child->ID + 1 );

      case AccessibleNavigation::Up:
      case AccessibleNavigation::Previous:
        return GetChild( child->ID - 1 );
     }
     return nullptr;
   }


   // Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
   // to select a specific CurveLegend control. Specifically, this function is used
   // in the CurveLegend::CurveLegendAccessibleObject.Select function.
   void SelectChild( CurveLegend::CurveLegendAccessibleObject^ child, AccessibleSelection selection )
   {
     int childID = child->ID;
     
     // Determine which selection action should occur, based on the
     // AccessibleSelection value.
     if ( (selection & AccessibleSelection::TakeSelection) != (AccessibleSelection)0 )
     {
      for ( int i = 0; i < chartControl->Legends->Length; i++ )
      {
        if ( i == childID )
        {
         chartControl->Legends[ i ]->Selected = true;
        }
        else
        {
         chartControl->Legends[ i ]->Selected = false;
        }

      }
      
      // AccessibleSelection->AddSelection means that the CurveLegend will be selected.
      if ( (selection & AccessibleSelection::AddSelection) != (AccessibleSelection)0 )
      {
        chartControl->Legends[ childID ]->Selected = true;
      }
      
      // AccessibleSelection->AddSelection means that the CurveLegend will be unselected.
      if ( (selection & AccessibleSelection::RemoveSelection) != (AccessibleSelection)0 )
      {
        chartControl->Legends[ childID ]->Selected = false;
      }
     }
   }

  };

  // class ChartControlAccessibleObject
};


// class ChartControl
public ref class Form1: public System::Windows::Forms::Form
{
private:

  // Test out the Chart Control.
  ChartControl^ chart1;

public:
  Form1()
  {
   
   // Create a chart control and add it to the form.
   this->chart1 = gcnew ChartControl;
   this->ClientSize = System::Drawing::Size( 920, 566 );
   this->chart1->Location = System::Drawing::Point( 47, 16 );
   this->chart1->Size = System::Drawing::Size( 600, 400 );
   this->Controls->Add( this->chart1 );
  }

};


// class Form1

[STAThread]
int main()
{
  Application::Run( gcnew Form1 );
}

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace ChartControl
{
  public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    // Test out the Chart Control.
    private ChartControl chart1;

    [STAThread]
    static void Main() 
    {
      Application.Run(new Form1());
    }

    public Form1() {
      // Create a chart control and add it to the form.
      this.chart1 = new ChartControl();
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(920, 566);

      this.chart1.Location = new System.Drawing.Point(47, 16);
      this.chart1.Size = new System.Drawing.Size(600, 400);

      this.Controls.Add(this.chart1);
    }
  }

  // Declare a chart control that demonstrates accessibility in Windows Forms.
  public class ChartControl : System.Windows.Forms.UserControl
  {
    private CurveLegend legend1;
    private CurveLegend legend2; 

    public ChartControl()
    {
      // The ChartControl draws the chart in the OnPaint override.
      SetStyle(ControlStyles.ResizeRedraw, true);
      SetStyle(ControlStyles.DoubleBuffer, true);
      SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, true);

      this.BackColor = System.Drawing.Color.White;
      this.Name = "ChartControl";

      this.Click += new System.EventHandler(this.ChartControl_Click);
      this.QueryAccessibilityHelp += 
        new System.Windows.Forms.QueryAccessibilityHelpEventHandler(
                    this.ChartControl_QueryAccessibilityHelp);

      // The CurveLengend is not Control-based, it just
      // represents the parts of the legend.
      legend1 = new CurveLegend(this, "A");
      legend1.Location = new Point(20, 30);
      legend2 = new CurveLegend(this, "B");    
      legend2.Location = new Point(20, 50);
    }

    // Overridden to return the custom AccessibleObject 
    // for the entire chart.
    protected override AccessibleObject CreateAccessibilityInstance() 
    {      
      return new ChartControlAccessibleObject(this);
    }

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e) 
    {
      // The ChartControl draws the chart in the OnPaint override.
      base.OnPaint(e);

      Rectangle bounds = this.ClientRectangle;
      int border = 5;

      // Draws the legends first.
      StringFormat format = new StringFormat();
      format.Alignment = StringAlignment.Center;
      format.LineAlignment = StringAlignment.Center;
      
      if (legend1 != null) {
        if (legend1.Selected) {
          e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Blue), legend1.Bounds);
        } else {
          e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Blue, legend1.Bounds);
        }

        e.Graphics.DrawString(legend1.Name, this.Font, Brushes.Black, legend1.Bounds, format);        
      }
      if (legend2 != null) {
        if (legend2.Selected) {
          e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Red), legend2.Bounds);
        } else {
          e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Red, legend2.Bounds);
        }
        e.Graphics.DrawString(legend2.Name, this.Font, Brushes.Black, legend2.Bounds, format);
      }      

      // Charts out the actual curves that represent data in the Chart.
      bounds.Inflate(-border, -border);
      Point[] curve1 = new Point[] {new Point(bounds.Left, bounds.Bottom),
              new Point(bounds.Left + bounds.Width / 3, bounds.Top + bounds.Height / 5),
              new Point(bounds.Right - bounds.Width / 3, (bounds.Top + bounds.Bottom) / 2),
              new Point(bounds.Right, bounds.Top)};

      Point[] curve2 = new Point[] {new Point(bounds.Left, bounds.Bottom - bounds.Height / 3),
              new Point(bounds.Left + bounds.Width / 3, bounds.Top + bounds.Height / 5),
              new Point(bounds.Right - bounds.Width / 3, (bounds.Top + bounds.Bottom) / 2),
              new Point(bounds.Right, bounds.Top + bounds.Height / 2)};

      // Draws the actual curve only if it is selected.
      if (legend1.Selected) e.Graphics.DrawCurve(Pens.Blue, curve1);
      if (legend2.Selected) e.Graphics.DrawCurve(Pens.Red, curve2);

      e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Blue, bounds);      
    }

    // Handles the QueryAccessibilityHelp event.
    private void ChartControl_QueryAccessibilityHelp(object sender, 
                  System.Windows.Forms.QueryAccessibilityHelpEventArgs e)
    {      
      e.HelpString = "Displays chart data";
    }     

    // Handles the Click event for the chart. 
    // Toggles the selection of whatever legend was clicked on
    private void ChartControl_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      Point pt = this.PointToClient(Control.MousePosition);
      if (legend1.Bounds.Contains(pt)) {
        legend1.Selected = !legend1.Selected;
      } else if (legend2.Bounds.Contains(pt)) {
        legend2.Selected = !legend2.Selected;
      }
    }

    // Gets an array of CurveLengends used in the Chart.
    public CurveLegend[] Legends
    {  
      get {        
        return new CurveLegend[] { legend1, legend2 };
      }      
    }        

    // Inner class ChartControlAccessibleObject represents accessible information associated with the ChartControl.
    // The ChartControlAccessibleObject is returned in the ChartControl.CreateAccessibilityInstance override.
    public class ChartControlAccessibleObject : ControlAccessibleObject
    {
      ChartControl chartControl;

      public ChartControlAccessibleObject(ChartControl ctrl) : base(ctrl) 
      {
        chartControl = ctrl;
      }

      // Gets the role for the Chart. This is used by accessibility programs.
      public override AccessibleRole Role
      { 
        get {
          return AccessibleRole.Chart;
        }
      }

      // Gets the state for the Chart. This is used by accessibility programs.
      public override AccessibleStates State
      { 
        get {          
          return AccessibleStates.ReadOnly;
        }
      }

      // The CurveLegend objects are "child" controls in terms of accessibility so 
      // return the number of ChartLengend objects.
      public override int GetChildCount()
      { 
        return chartControl.Legends.Length;
      }

      // Gets the Accessibility object of the child CurveLegend idetified by index.
      public override AccessibleObject GetChild(int index)
      { 
        if (index >= 0 && index < chartControl.Legends.Length) {
          return chartControl.Legends[index].AccessibilityObject;
        }        
        return null;
      }

      // Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
      // to navigate between sibiling controls. Specifically, this function is used in
      // the CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject.Navigate function.
      internal AccessibleObject NavigateFromChild(CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject child, 
                            AccessibleNavigation navdir) 
      { 
        switch(navdir) {
          case AccessibleNavigation.Down:
          case AccessibleNavigation.Next:
            return GetChild(child.ID + 1);
            
          case AccessibleNavigation.Up:
          case AccessibleNavigation.Previous:
            return GetChild(child.ID - 1);            
        }
        return null;
      }

      // Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
      // to select a specific CurveLegend control. Specifically, this function is used
      // in the CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject.Select function.
      internal void SelectChild(CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject child, AccessibleSelection selection) 
      {  
        int childID = child.ID;

        // Determine which selection action should occur, based on the
        // AccessibleSelection value.
        if ((selection & AccessibleSelection.TakeSelection) != 0) {
          for(int i = 0; i < chartControl.Legends.Length; i++) {
            if (i == childID) {
              chartControl.Legends[i].Selected = true;            
            } else {
              chartControl.Legends[i].Selected = false;
            }
          }

          // AccessibleSelection.AddSelection means that the CurveLegend will be selected.
          if ((selection & AccessibleSelection.AddSelection) != 0) {
            chartControl.Legends[childID].Selected = true;            
          }

          // AccessibleSelection.AddSelection means that the CurveLegend will be unselected.
          if ((selection & AccessibleSelection.RemoveSelection) != 0) {
            chartControl.Legends[childID].Selected = false;            
          }
        }      
      }
    }

    // Inner Class that represents a legend for a curve in the chart.
    public class CurveLegend 
    {
      private string name;
      private ChartControl chart;
      private CurveLegendAccessibleObject accObj;
      private bool selected = true;
      private Point location;

      public CurveLegend(ChartControl chart, string name) 
      {
        this.chart = chart;
        this.name = name;
      }

      // Gets the accessibility object for the curve legend.
      public AccessibleObject AccessibilityObject
      {
        get
        {
          accObj ??= new CurveLegendAccessibleObject(this);
          return accObj;
        }
      }
      
      // Gets the bounds for the curve legend.
      public Rectangle Bounds
      {  
        get
        {
          return new Rectangle(Location, Size);
        }
      }

      // Gets or sets the location for the curve legend.
      public Point Location
      {  
        get {
          return location;
        }
        set {
          location = value;
          chart.Invalidate();

          // Notifies the chart of the location change. This is used for
          // the accessibility information. AccessibleEvents.LocationChange
          // tells the chart the reason for the notification.

          chart.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents.LocationChange, 
            ((CurveLegendAccessibleObject)AccessibilityObject).ID);
        }
      }      
    
      // Gets or sets the Name for the curve legend.
      public string Name
      {  
        get {
          return name;
        }
        set {
          if (name != value) 
          {
            name = value;
            chart.Invalidate();

            // Notifies the chart of the name change. This is used for
            // the accessibility information. AccessibleEvents.NameChange
            // tells the chart the reason for the notification.

            chart.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents.NameChange, 
              ((CurveLegendAccessibleObject)AccessibilityObject).ID);
          }
        }
      }

      // Gets or sets the Selected state for the curve legend.
      public bool Selected
      {  
        get {
          return selected;
        }
        set {
          if (selected != value) 
          {
            selected = value;
            chart.Invalidate();

            // Notifies the chart of the selection value change. This is used for
            // the accessibility information. The AccessibleEvents value depends upon
            // if the selection is true (AccessibleEvents.SelectionAdd) or 
            // false (AccessibleEvents.SelectionRemove).
            chart.AccessibilityNotifyClients(
              selected ? AccessibleEvents.SelectionAdd : AccessibleEvents.SelectionRemove, 
              ((CurveLegendAccessibleObject)AccessibilityObject).ID);
          }
        }
      }

      // Gets the Size for the curve legend.
      public Size Size
      {  
        get {          
          int legendHeight = chart.Font.Height + 4;
          Graphics g = chart.CreateGraphics();
          int legendWidth = (int)g.MeasureString(Name, chart.Font).Width + 4;      

          return new Size(legendWidth, legendHeight);
        }
      }
  
      // Inner class CurveLegendAccessibleObject represents accessible information 
      // associated with the CurveLegend object.
      public class CurveLegendAccessibleObject : AccessibleObject
      {
        private CurveLegend curveLegend;

        public CurveLegendAccessibleObject(CurveLegend curveLegend) : base() 
        {
          this.curveLegend = curveLegend;          
        }        

        // Private property that helps get the reference to the parent ChartControl.
        private ChartControlAccessibleObject ChartControl
        {  
          get {
            return Parent as ChartControlAccessibleObject;
          }
        }

        // Internal helper function that returns the ID for this CurveLegend.
        internal int ID
        {
          get {
            for(int i = 0; i < ChartControl.GetChildCount(); i++) {
              if (ChartControl.GetChild(i) == this) {
                return i;
              }
            }
            return -1;
          }
        }

        // Gets the Bounds for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        public override Rectangle Bounds
        {
          get {            
            // The bounds is in screen coordinates.
            Point loc = curveLegend.Location;
            return new Rectangle(curveLegend.chart.PointToScreen(loc), curveLegend.Size);
          }
        }

        // Gets or sets the Name for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        public override string Name
        {
          get {
            return curveLegend.Name;
          }
          set {
            curveLegend.Name = value;            
          }
        }

        // Gets the Curve Legend Parent's Accessible object.
        // This is used by accessibility programs.
        public override AccessibleObject Parent
        {
          get {
            return curveLegend.chart.AccessibilityObject;
          }
        }

        // Gets the role for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        public override AccessibleRole Role 
        {
          get {
            return AccessibleRole.StaticText;
          }
        }

        // Gets the state based on the selection for the CurveLegend. 
        // This is used by accessibility programs.
        public override AccessibleStates State 
        {
          get {
            AccessibleStates state = AccessibleStates.Selectable;
            if (curveLegend.Selected) 
            {
              state |= AccessibleStates.Selected;
            }
            return state;
          }
        }

        // Navigates through siblings of this CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        public override AccessibleObject Navigate(AccessibleNavigation navdir) 
        {
          // Uses the internal NavigateFromChild helper function that exists
          // on ChartControlAccessibleObject.
          return ChartControl.NavigateFromChild(this, navdir);
        }

        // Selects or unselects this CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        public override void Select(AccessibleSelection selection) 
        {
          // Uses the internal SelectChild helper function that exists
          // on ChartControlAccessibleObject.
          ChartControl.SelectChild(this, selection);
        }
      }
    }
  }
}
Option Explicit

Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms

Namespace ChartControlNameSpace
  
  Public Class Form1 
    Inherits System.Windows.Forms.Form

    ' Test out the Chart Control.
    Private chart1 As ChartControl

    <System.STAThread()> _
    Public Shared Sub Main()
      System.Windows.Forms.Application.Run(New Form1())
    End Sub

    Public Sub New() 
      ' Create a chart control and add it to the form.
      Me.chart1 = New ChartControl()
      Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(920, 566)

      Me.chart1.Location = New System.Drawing.Point(47, 16)
      Me.chart1.Size = New System.Drawing.Size(600, 400)

      Me.Controls.Add(Me.chart1)
    End Sub
  End Class

  ' Declares a chart control that demonstrates Accessibility in Windows Forms.
  Public Class ChartControl
    Inherits System.Windows.Forms.UserControl

    Private legend1 As CurveLegend
    Private legend2 As CurveLegend
    
    Public Sub New()
      ' The ChartControl draws the chart in the OnPaint override.
      SetStyle(ControlStyles.ResizeRedraw, True)
      SetStyle(ControlStyles.DoubleBuffer, True)
      SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, True)
      
      Me.BackColor = System.Drawing.Color.White
      Me.Name = "ChartControl"

      ' The CurveLengend is not Control-based, it just
      ' represent the parts of the legend.
      legend1 = New CurveLegend(Me, "A")
      legend1.Location = New Point(20, 30)
      legend2 = New CurveLegend(Me, "B")
      legend2.Location = New Point(20, 50)
    End Sub
       
    ' Overridden to return the custom AccessibleObject 
    ' for the entire chart.
    Protected Overrides Function CreateAccessibilityInstance() As AccessibleObject
      Return New ChartControlAccessibleObject(Me)
    End Function 

    Protected Overrides Sub OnPaint(e As PaintEventArgs)
      ' The ChartControl draws the chart in the OnPaint override.
      MyBase.OnPaint(e)
      
      Dim bounds As Rectangle = Me.ClientRectangle
      Dim border As Integer = 5
      
      ' Draw the legends first.
      Dim format As New StringFormat()
      format.Alignment = StringAlignment.Center
      format.LineAlignment = StringAlignment.Center
      
      If (legend1 IsNot Nothing) Then
        If legend1.Selected Then
          e.Graphics.FillRectangle(New SolidBrush(Color.Blue), legend1.Bounds)
        Else
          e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Blue, legend1.Bounds)
        End If
        e.Graphics.DrawString(legend1.Name, Me.Font, Brushes.Black, RectangleF.op_Implicit(legend1.Bounds), format)
      End If
      If (legend2 IsNot Nothing) Then
        If legend2.Selected Then
          e.Graphics.FillRectangle(New SolidBrush(Color.Red), legend2.Bounds)
        Else
          e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Red, legend2.Bounds)
        End If
        e.Graphics.DrawString(legend2.Name, Me.Font, Brushes.Black, RectangleF.op_Implicit(legend2.Bounds), format)
      End If
      
      ' Chart out the actual curves that represent data in the Chart.
      bounds.Inflate(-border, -border)
      Dim curve1() As Point = {New Point(bounds.Left, bounds.Bottom), _
                   New Point(bounds.Left + bounds.Width / 3, bounds.Top + bounds.Height / 5), _
                   New Point(bounds.Right - bounds.Width / 3,(bounds.Top + bounds.Bottom) / 2), _
                   New Point(bounds.Right, bounds.Top)}

      Dim curve2() As Point = {New Point(bounds.Left, bounds.Bottom - bounds.Height / 3), _
                   New Point(bounds.Left + bounds.Width / 3, bounds.Top + bounds.Height / 5), _
                   New Point(bounds.Right - bounds.Width / 3,(bounds.Top + bounds.Bottom) / 2), _
                   New Point(bounds.Right, bounds.Top + bounds.Height / 2)}
      
      ' Draw the actual curve only if it is selected.
      If legend1.Selected Then
        e.Graphics.DrawCurve(Pens.Blue, curve1)
      End If
      If legend2.Selected Then
        e.Graphics.DrawCurve(Pens.Red, curve2)
      End If 
      e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Blue, bounds)
    End Sub
    
    ' Handle the QueryAccessibilityHelp event.
    Private Sub ChartControl_QueryAccessibilityHelp(sender As Object, _
              e As System.Windows.Forms.QueryAccessibilityHelpEventArgs) Handles MyBase.QueryAccessibilityHelp
      e.HelpString = "Displays chart data"
    End Sub 

    ' Handle the Click event for the chart. 
    ' Toggle the selection of whatever legend was clicked.   
    Private Sub ChartControl_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Click

      Dim pt As Point = Me.PointToClient(Control.MousePosition)
      If legend1.Bounds.Contains(pt) Then
        legend1.Selected = Not legend1.Selected
      Else
        If legend2.Bounds.Contains(pt) Then
          legend2.Selected = Not legend2.Selected
        End If
      End If
    End Sub

    ' Get an array of the CurveLengends used in the Chart.
    Public ReadOnly Property Legends() As CurveLegend()
      Get
        Return New CurveLegend() {legend1, legend2}
      End Get
    End Property
    
    Protected Sub ExposeAccessibilityNotifyClients(ByVal accEvent As AccessibleEvents, ByVal childID As Integer)
      AccessibilityNotifyClients(accEvent, childID) 
    End Sub

    ' Inner Class ChartControlAccessibleObject represents accessible information 
    ' associated with the ChartControl.
    ' The ChartControlAccessibleObject is returned in the     ' ChartControl.CreateAccessibilityInstance override.
    Public Class ChartControlAccessibleObject
      Inherits Control.ControlAccessibleObject

      Private chartControl As ChartControl
      
      Public Sub New(ctrl As ChartControl)
        MyBase.New(ctrl)
        chartControl = ctrl
      End Sub
      
      ' Get the role for the Chart. This is used by accessibility programs.      
      Public Overrides ReadOnly Property Role() As AccessibleRole
        Get
          Return System.Windows.Forms.AccessibleRole.Chart
        End Get
      End Property
      
      ' Get the state for the Chart. This is used by accessibility programs.      
      Public Overrides ReadOnly Property State() As AccessibleStates
        Get
          Return AccessibleStates.ReadOnly
        End Get
      End Property            
      
      ' The CurveLegend objects are "child" controls in terms of accessibility so 
      ' return the number of ChartLengend objects.      
      Public Overrides Function GetChildCount() As Integer
        Return chartControl.Legends.Length
      End Function 
      
      ' Get the Accessibility object of the child CurveLegend idetified by index.
      Public Overrides Function GetChild(index As Integer) As AccessibleObject
        If index >= 0 And index < chartControl.Legends.Length Then
          Return chartControl.Legends(index).AccessibilityObject
        End If
        Return Nothing
      End Function 
      
      ' Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
      ' to navigate between sibiling controls. Specifically, this function is used in
      ' the CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject.Navigate function.
      Friend Function NavigateFromChild(child As CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject, _
                      navdir As AccessibleNavigation) As AccessibleObject
        Select Case navdir
          Case AccessibleNavigation.Down, AccessibleNavigation.Next
              Return GetChild(child.ID + 1)
          
          Case AccessibleNavigation.Up, AccessibleNavigation.Previous
              Return GetChild(child.ID - 1)
        End Select
        Return Nothing
      End Function      

      ' Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
      ' to select a specific CurveLegend control. Specifically, this function is used 
      ' in the CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject.Select function.      
      Friend Sub SelectChild(child As CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject, selection As AccessibleSelection)
        Dim childID As Integer = child.ID
        
        ' Determine which selection action should occur, based on the
        ' AccessibleSelection value.
        If (selection And AccessibleSelection.TakeSelection) <> 0 Then
          Dim i As Integer
          For i = 0 To chartControl.Legends.Length - 1
            If i = childID Then
              chartControl.Legends(i).Selected = True
            Else
              chartControl.Legends(i).Selected = False
            End If
          Next i
          
          ' AccessibleSelection.AddSelection means that the CurveLegend will be selected.
          If (selection And AccessibleSelection.AddSelection) <> 0 Then
            chartControl.Legends(childID).Selected = True
          End If

          ' AccessibleSelection.AddSelection means that the CurveLegend will be unselected.          
          If (selection And AccessibleSelection.RemoveSelection) <> 0 Then
            chartControl.Legends(childID).Selected = False
          End If
        End If
      End Sub
    End Class

    ' Inner Class that represents a legend for a curve in the chart.
    Public Class CurveLegend
      Private m_name As String
      Private chart As ChartControl
      Private accObj As CurveLegendAccessibleObject
      Private m_selected As Boolean = True
      Private m_location As Point
      
      Public Sub New(chart As ChartControl, name As String)
        Me.chart = chart
        Me.m_name = name
      End Sub

      ' Gets the accessibility object for the curve legend.      
      Public ReadOnly Property AccessibilityObject() As AccessibleObject
        Get
          If accObj Is Nothing Then
            accObj = New CurveLegendAccessibleObject(Me)
          End If
          Return accObj
        End Get
      End Property
      
      ' Gets the bounds for the curve legend.      
      Public ReadOnly Property Bounds() As Rectangle
        Get
          Return New Rectangle(Location, Size)
        End Get
      End Property

      ' Gets or sets the location for the curve legend.      
      Public Property Location() As Point
        Get
          Return m_location
        End Get
        Set
          m_location = value
          chart.Invalidate()

          ' Notifies the chart of the location change. This is used for
          ' the accessibility information. AccessibleEvents.LocationChange
          ' tells the chart the reason for the notification.
          chart.ExposeAccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents.LocationChange, _
              CType(AccessibilityObject, CurveLegendAccessibleObject).ID)
        End Set
      End Property
      
      ' Gets or sets the Name for the curve legend.      
      Public Property Name() As String
        Get
          Return m_name
        End Get
        Set
          If m_name <> value Then
            m_name = value
            chart.Invalidate()

            ' Notifies the chart of the name change. This is used for
            ' the accessibility information. AccessibleEvents.NameChange
            ' tells the chart the reason for the notification. 
            chart.ExposeAccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents.NameChange, _
                CType(AccessibilityObject, CurveLegendAccessibleObject).ID)
          End If
        End Set
      End Property
      
      ' Gets or sets the Selected state for the curve legend.      
      Public Property Selected() As Boolean
        Get
          Return m_selected
        End Get
        Set
          If m_selected <> value Then
            m_selected = value
            chart.Invalidate()

            ' Notifies the chart of the selection value change. This is used for
            ' the accessibility information. The AccessibleEvents value varies
            ' on whether the selection is true (AccessibleEvents.SelectionAdd) or 
            ' false (AccessibleEvents.SelectionRemove). 
            If m_selected Then
              chart.ExposeAccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents.SelectionAdd, _
                  CType(AccessibilityObject, CurveLegendAccessibleObject).ID) 
            Else
              chart.ExposeAccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents.SelectionRemove, _
                  CType(AccessibilityObject, CurveLegendAccessibleObject).ID) 
            End If
          End If
        End Set
      End Property
      
      ' Gets the Size for the curve legend.      
      Public ReadOnly Property Size() As Size
        Get
          Dim legendHeight As Integer = chart.Font.Height + 4
          Dim g As Graphics = chart.CreateGraphics()
          Dim legendWidth As Integer = CInt(g.MeasureString(Name, chart.Font).Width) + 4
          
          Return New Size(legendWidth, legendHeight)
        End Get
      End Property
      
      
      ' Inner class CurveLegendAccessibleObject represents accessible information 
      ' associated with the CurveLegend object.
      Public Class CurveLegendAccessibleObject
        Inherits AccessibleObject

        Private curveLegend As CurveLegend
        
        Public Sub New(curveLegend As CurveLegend)
          Me.curveLegend = curveLegend
        End Sub
        
        ' Private property that helps get the reference to the parent ChartControl.        
        Private ReadOnly Property ChartControl() As ChartControlAccessibleObject
          Get
            Return CType(Parent, ChartControlAccessibleObject)
          End Get
        End Property

        ' Friend helper function that returns the ID for this CurveLegend.        
        Friend ReadOnly Property ID() As Integer
          Get
            Dim i As Integer
            For i = 0 To (ChartControl.GetChildCount()) - 1
              If ChartControl.GetChild(i) Is Me Then
                Return i
              End If
            Next i
            Return - 1
          End Get
        End Property
        
        ' Gets the Bounds for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        Public Overrides ReadOnly Property Bounds() As Rectangle
          Get
            ' The bounds is in screen coordinates.
            Dim loc As Point = curveLegend.Location
            Return New Rectangle(curveLegend.chart.PointToScreen(loc), curveLegend.Size)
          End Get
        End Property

        ' Gets or sets the Name for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.        
        Public Overrides Property Name() As String
          Get
            Return curveLegend.Name
          End Get
          Set
            curveLegend.Name = value
          End Set
        End Property
        
        ' Gets the Curve Legend Parent's Accessible object.
        ' This is used by accessibility programs.        
        Public Overrides ReadOnly Property Parent() As AccessibleObject
          Get
            Return curveLegend.chart.AccessibilityObject
          End Get
        End Property
        
        ' Gets the role for the CurveLegend. This is used by accessibility programs.        
        Public Overrides ReadOnly Property Role() As AccessibleRole
          Get
            Return System.Windows.Forms.AccessibleRole.StaticText
          End Get
        End Property

        ' Gets the state based on the selection for the CurveLegend. 
        ' This is used by accessibility programs.        
        Public Overrides ReadOnly Property State() As AccessibleStates
          Get
            Dim stateTemp As AccessibleStates = AccessibleStates.Selectable
            If curveLegend.Selected Then
              stateTemp = stateTemp Or AccessibleStates.Selected
            End If
            Return stateTemp
          End Get
        End Property
        
        ' Navigates through siblings of this CurveLegend. This is used by accessibility programs.        
        Public Overrides Function Navigate(navdir As AccessibleNavigation) As AccessibleObject
          ' Use the Friend NavigateFromChild helper function that exists
          ' on ChartControlAccessibleObject.
          Return ChartControl.NavigateFromChild(Me, navdir)
        End Function
        
        ' Selects or unselects this CurveLegend. This is used by accessibility programs.
        Public Overrides Sub [Select](selection As AccessibleSelection)

          ' Use the internal SelectChild helper function that exists
          ' on ChartControlAccessibleObject.
          ChartControl.SelectChild(Me, selection)
        End Sub

      End Class

    End Class

  End Class

End Namespace 'ChartControlNameSpace

Uwagi

Aplikacje ułatwień dostępu mogą dostosować funkcje aplikacji, aby zwiększyć użyteczność dla użytkowników niepełnosprawnych.Accessibility applications can adjust features of the application to improve usability for users with disabilities.

W przypadku użytkowników niedowidzących, można dostosować oprogramowanie i funkcje systemu operacyjnego w celu zapewnienia zgodności z ich potrzebami.For users who are visually impaired, you can adjust software and operating system features to comply with their needs. Na przykład możesz powiększyć tekst i obrazy i renderować je z kontrastem.For example, you can enlarge text and images and render them with a contrast. Ponadto można obsłużyć kolory niewidzące przy użyciu kolorów.In addition, you can accommodate color-blindness with the appropriate use of colors. W przypadku użytkowników, którzy są poważnie niesparowani, komputery są dostępne z ułatwieniami do przeglądu ekranu, które tłumaczą tekst na ekranie na mowę lub na dynamiczny, świeży ekran w języku Braille'a.For users who are severely visually impaired, computers are accessible with screen review aids that translate on-screen text to speech or to a dynamic, refreshable, Braille display.

Dla użytkowników, którzy mają słabą słuch, można projektować programy korzystające z wizualnych podpowiedzi, takich jak migający pasek narzędzi. można też wyświetlać wiadomości mówione jako tekst.For users who are hard of hearing, you can design programs that use visual cues, such as a flashing toolbar; or you can display spoken messages as text. Na przykład po włączeniu SoundSentry Funkcja, opcja ułatwień dostępu w panelu sterowania wyświetla wizualne ostrzeżenie, gdy system wykonuje dźwięk alarmowy.For example, when turned on, the SoundSentry feature, an accessibility option in Control Panel, provides a visual warning whenever the system makes an alarm sound.

W przypadku użytkowników z upośledzeniem ruchu można zaprojektować kontrolki, które ograniczają lub eliminują użycie klawiatury i myszy, a tym samym ulepszając dostępność komputera.For users with motion disabilities, you can design controls that refine or eliminate keyboard and mouse use, thereby improving computer accessibility. Panel sterowania oferuje pomoc.Control Panel offers assistance. Na przykład jedną alternatywą jest użycie klawiatury numerycznej zamiast myszy do nawigacji.For example, one alternative is to use the numeric keypad instead of the mouse for navigation. Inna opcja, wywołana StickyKeys , umożliwia użytkownikom, którzy nie mogą przytrzymać jednocześnie dwóch lub więcej klawiszy (na przykład CTRL + P), aby uzyskać ten sam wynik, wpisując jeden klucz w danym momencie.Another option, called StickyKeys, enables users who cannot hold down two or more keys at a time (such as CTRL+P) to get the same result by typing one key at a time.

W przypadku użytkowników mających upośledzenie poznawczych i niezwiązanych z językiem można projektować programy w celu lepszego dopasowania do swoich potrzeb.For users with cognitive and language disabilities, you can design software programs to better accommodate their needs. Na przykład przy użyciu opcji cued lub sekwencji nieskomplikowanych ekranów, mniej słów i poziomów odczytu przeznaczonych dla podstawowych standardów szkoły mogą skorzystać z tych użytkowników.For example, using conspicuous or cued sequencing, uncomplicated displays, fewer words, and a reading level targeted to elementary school standards can benefit these users.

W przypadku użytkowników z zaburzeniami przejmowania można projektować programy w celu wyeliminowania wzorców wywoływania zajmowania.For users with seizure disorders, you can design software programs to eliminate seizure provoking patterns.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ułatwień dostępu, w tym informacje o aplikacjach ułatwień dostępu, zobacz funkcje ułatwień dostępu systemu Windows.For more information about accessibility, including information about accessibility applications, see Windows Accessibility features.

Uwaga

Aby użyć AccessibleObject , należy dodać odwołanie do Accessibility zestawu zainstalowanego z .NET Framework.To use the AccessibleObject, you must add a reference to the Accessibility assembly installed with the .NET Framework. Windows Forms obsługuje tylko aktywne ułatwienia dostępu 2,0.Windows Forms only supports Active Accessibility 2.0.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Po dziedziczeniu z tej klasy można zastąpić wszystkie elementy członkowskie.When you inherit from this class, you can override all the members.

Konstruktory

AccessibleObject()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AccessibleObject.Initializes a new instance of the AccessibleObject class.

Właściwości

Bounds

Pobiera lokalizację i rozmiar dostępnego obiektu.Gets the location and size of the accessible object.

DefaultAction

Pobiera ciąg opisujący domyślną akcję obiektu.Gets a string that describes the default action of the object. Nie wszystkie obiekty mają akcję domyślną.Not all objects have a default action.

Description

Pobiera ciąg opisujący wygląd określonego obiektu.Gets a string that describes the visual appearance of the specified object. Nie wszystkie obiekty mają opis.Not all objects have a description.

Help

Pobiera opis obiektu lub sposobu użycia obiektu.Gets a description of what the object does or how the object is used.

KeyboardShortcut

Pobiera klawisz skrótu lub klawisz dostępu dla dostępnego obiektu.Gets the shortcut key or access key for the accessible object.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę obiektu.Gets or sets the object name.

Parent

Pobiera element nadrzędny dostępnego obiektu.Gets the parent of an accessible object.

Role

Pobiera rolę tego dostępnego obiektu.Gets the role of this accessible object.

State

Pobiera stan tego dostępnego obiektu.Gets the state of this accessible object.

Value

Pobiera lub ustawia wartość dostępnego obiektu.Gets or sets the value of an accessible object.

Metody

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
DoDefaultAction()

Wykonuje domyślną akcję skojarzoną z tym dostępnym obiektem.Performs the default action associated with this accessible object.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetChild(Int32)

Pobiera dostępny element podrzędny odpowiadający określonemu indeksowi.Retrieves the accessible child corresponding to the specified index.

GetChildCount()

Pobiera liczbę elementów podrzędnych należących do dostępnego obiektu.Retrieves the number of children belonging to an accessible object.

GetFocused()

Pobiera obiekt, który ma fokus klawiatury.Retrieves the object that has the keyboard focus.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetHelpTopic(String)

Pobiera identyfikator tematu pomocy oraz ścieżkę do pliku pomocy skojarzonego z tym dostępnym obiektem.Gets an identifier for a Help topic identifier and the path to the Help file associated with this accessible object.

GetLifetimeService()
Nieaktualne.

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetSelected()

Pobiera aktualnie wybrany element podrzędny.Retrieves the currently selected child.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
HitTest(Int32, Int32)

Pobiera obiekt podrzędny na określonych współrzędnych ekranu.Retrieves the child object at the specified screen coordinates.

InitializeLifetimeService()
Nieaktualne.

Uzyskuje obiekt usługi istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Navigate(AccessibleNavigation)

Przechodzi do innego dostępnego obiektu.Navigates to another accessible object.

RaiseAutomationNotification(AutomationNotificationKind, AutomationNotificationProcessing, String)

Podnosi zdarzenie powiadomienia automatyzacji interfejsu użytkownika.Raises the UI automation notification event.

RaiseLiveRegionChanged()

Podnosi zdarzenie automatyzacji interfejsu użytkownika LiveRegionChanged.Raises the LiveRegionChanged UI automation event.

Select(AccessibleSelection)

Modyfikuje zaznaczenie lub przesuwa fokus klawiatury dla dostępnego obiektu.Modifies the selection or moves the keyboard focus of the accessible object.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
UseStdAccessibleObjects(IntPtr)

Kojarzy obiekt z wystąpieniem AccessibleObject w oparciu o uchwyt obiektu.Associates an object with an instance of an AccessibleObject based on the handle of the object.

UseStdAccessibleObjects(IntPtr, Int32)

Kojarzy obiekt z wystąpieniem na AccessibleObject podstawie uchwytu i identyfikatora obiektu.Associates an object with an instance of an AccessibleObject based on the handle and the object id of the object.

Jawne implementacje interfejsu

IAccessible.accChildCount

Pobiera liczbę interfejsów podrzędnych należących do tego obiektu.Gets the number of child interfaces that belong to this object. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz accChildCount .For a description of this member, see accChildCount.

IAccessible.accDoDefaultAction(Object)

Wykonuje akcję domyślną określonego obiektu.Performs the specified object's default action. Nie wszystkie obiekty mają akcję domyślną.Not all objects have a default action. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz accDoDefaultAction(Object) .For a description of this member, see accDoDefaultAction(Object).

IAccessible.accFocus

Pobiera obiekt, który ma fokus klawiatury.Gets the object that has the keyboard focus. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz accFocus .For a description of this member, see accFocus.

IAccessible.accHitTest(Int32, Int32)

Pobiera obiekt podrzędny na określonym Współrzędne ekranu.Gets the child object at the specified screen coordinates. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz accHitTest(Int32, Int32) .For a description of this member, see accHitTest(Int32, Int32).

IAccessible.accLocation(Int32, Int32, Int32, Int32, Object)

Pobiera bieżącą lokalizację ekranu obiektu.Gets the object's current screen location. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz accLocation(Int32, Int32, Int32, Int32, Object) .For a description of this member, see accLocation(Int32, Int32, Int32, Int32, Object).

IAccessible.accNavigate(Int32, Object)

Przechodzi do dostępnego obiektu względem bieżącego obiektu.Navigates to an accessible object relative to the current object. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz accNavigate(Int32, Object) .For a description of this member, see accNavigate(Int32, Object).

IAccessible.accParent

Pobiera nadrzędny obiekt dostępny dla tego obiektu.Gets the parent accessible object of this object. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz accParent .For a description of this member, see accParent.

IAccessible.accSelect(Int32, Object)

Modyfikuje zaznaczenie lub przesuwa fokus klawiatury dla dostępnego obiektu.Modifies the selection or moves the keyboard focus of the accessible object. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz accSelect(Int32, Object) .For a description of this member, see accSelect(Int32, Object).

IAccessible.accSelection

Pobiera wybrane obiekty podrzędne dostępnego obiektu.Gets the selected child objects of an accessible object. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz accSelection .For a description of this member, see accSelection.

IReflect.GetField(String, BindingFlags)

Pobiera FieldInfo obiekt odpowiadający określonemu fladze pola i powiązania.Gets the FieldInfo object corresponding to the specified field and binding flag. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetField(String, BindingFlags) .For a description of this member, see GetField(String, BindingFlags).

IReflect.GetFields(BindingFlags)

Pobiera tablicę FieldInfo obiektów odpowiadającą wszystkim polom bieżącej klasy.Gets an array of FieldInfo objects corresponding to all fields of the current class. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetFields(BindingFlags) .For a description of this member, see GetFields(BindingFlags).

IReflect.GetMember(String, BindingFlags)

Pobiera tablicę MemberInfo obiektów odpowiadającą wszystkim publicznym elementom członkowskim lub wszystkim członkom zgodnym z określoną nazwą.Gets an array of MemberInfo objects corresponding to all public members or to all members that match a specified name. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetMember(String, BindingFlags) .For a description of this member, see GetMember(String, BindingFlags).

IReflect.GetMembers(BindingFlags)

Pobiera tablicę MemberInfo obiektów odpowiadającą wszystkim publicznym elementom członkowskim lub wszystkim członkom bieżącej klasy.Gets an array of MemberInfo objects corresponding either to all public members or to all members of the current class. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetMembers(BindingFlags) .For a description of this member, see GetMembers(BindingFlags).

IReflect.GetMethod(String, BindingFlags)

Pobiera MethodInfo obiekt odpowiadający określonej metodzie w określonych ograniczeniach wyszukiwania.Gets a MethodInfo object corresponding to a specified method under specified search constraints. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetMethod(String, BindingFlags) .For a description of this member, see GetMethod(String, BindingFlags).

IReflect.GetMethod(String, BindingFlags, Binder, Type[], ParameterModifier[])

Pobiera MethodInfo obiekt odpowiadający określonej metodzie przy użyciu tablicy typów do wybrania spośród przeciążonych metod.Gets a MethodInfo object corresponding to a specified method, using a Type array to choose from among overloaded methods. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetMethod(String, BindingFlags, Binder, Type[], ParameterModifier[]) .For a description of this member, see GetMethod(String, BindingFlags, Binder, Type[], ParameterModifier[]).

IReflect.GetMethods(BindingFlags)

Pobiera tablicę MethodInfo obiektów ze wszystkimi metodami publicznymi lub wszystkimi metodami bieżącej klasy.Gets an array of MethodInfo objects with all public methods or all methods of the current class. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetMethods(BindingFlags) .For a description of this member, see GetMethods(BindingFlags).

IReflect.GetProperties(BindingFlags)

Pobiera tablicę PropertyInfo obiektów odpowiadającą wszystkim właściwościom publicznym lub wszystkim właściwościom bieżącej klasy.Gets an array of PropertyInfo objects corresponding to all public properties or to all properties of the current class. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetProperties(BindingFlags) .For a description of this member, see GetProperties(BindingFlags).

IReflect.GetProperty(String, BindingFlags)

Pobiera PropertyInfo obiekt odpowiadający określonej właściwości w określonych ograniczeniach wyszukiwania.Gets a PropertyInfo object corresponding to a specified property under specified search constraints. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetProperty(String, BindingFlags) .For a description of this member, see GetProperty(String, BindingFlags).

IReflect.GetProperty(String, BindingFlags, Binder, Type, Type[], ParameterModifier[])

Pobiera PropertyInfo obiekt odpowiadający określonej właściwości z określonymi ograniczeniami wyszukiwania.Gets a PropertyInfo object corresponding to a specified property with specified search constraints. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetProperty(String, BindingFlags, Binder, Type, Type[], ParameterModifier[]) .For a description of this member, see GetProperty(String, BindingFlags, Binder, Type, Type[], ParameterModifier[]).

IReflect.InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[])

Wywołuje określony element członkowski.Invokes a specified member. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]) .For a description of this member, see InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]).

IReflect.UnderlyingSystemType

Pobiera typ podstawowy reprezentujący IReflect obiekt.Gets the underlying type that represents the IReflect object. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UnderlyingSystemType .For a description of this member, see UnderlyingSystemType.

Dotyczy