Application.CompanyName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę firmy skojarzoną z aplikacją.Gets the company name associated with the application.

public:
 static property System::String ^ CompanyName { System::String ^ get(); };
public static string CompanyName { get; }
member this.CompanyName : string
Public Shared ReadOnly Property CompanyName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa firmy.The company name.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pobiera tę właściwość i wyświetla jej wartość w polu tekstowym.The following code example gets this property and displays its value in a text box. Przykład wymaga, aby textBox1 został umieszczony w formularzu.The example requires that textBox1 has been placed on a form.

private:
  void PrintCompanyName()
  {
   textBox1->Text = String::Format( "The company name is: {0}",
     Application::CompanyName );
  }
private void PrintCompanyName()
{
  textBox1.Text = "The company name is: " + Application.CompanyName;
}

Private Sub PrintCompanyName()
  textBox1.Text = "The company name is: " & _
   Application.CompanyName
End Sub
 

Dotyczy

Zobacz też