AutoCompleteStringCollection.CopyTo(String[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje tablicę String obiektów do kolekcji, zaczynając od określonej pozycji.Copies an array of String objects into the collection, starting at the specified position.

public:
 void CopyTo(cli::array <System::String ^> ^ array, int index);
public void CopyTo (string[] array, int index);
member this.CopyTo : string[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As String(), index As Integer)

Parametry

array
String[]

StringObiekty, które mają zostać dodane do kolekcji.The String objects to add to the collection.

index
Int32

Pozycja w kolekcji, w której ma zostać rozpoczęte Wstawianie.The position within the collection at which to start the insertion.

Dotyczy