IAutomationLiveRegion.LiveSetting Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia charakterystykę powiadomienia w regionie aktywnym.Gets or sets the notification characteristics of the live region.

public:
 property System::Windows::Forms::Automation::AutomationLiveSetting LiveSetting { System::Windows::Forms::Automation::AutomationLiveSetting get(); void set(System::Windows::Forms::Automation::AutomationLiveSetting value); };
public System.Windows.Forms.Automation.AutomationLiveSetting LiveSetting { get; set; }
member this.LiveSetting : System.Windows.Forms.Automation.AutomationLiveSetting with get, set
Public Property LiveSetting As AutomationLiveSetting

Wartość właściwości

AutomationLiveSetting

Charakterystyka powiadomienia w regionie aktywnym.The notification characteristics of the live region.

Dotyczy