BindingContext.Clear Metoda

Definicja

Czyści kolekcję dowolnych BindingManagerBase obiektów.Clears the collection of any BindingManagerBase objects.

protected public:
 void Clear();
protected internal void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Protected Friend Sub Clear ()

Uwagi

Ta metoda jest przestarzała i nieużywana.This method is obsolete and unused.

Dotyczy