BindingSource.AllowRemove Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy elementy można usunąć z listy podstawowej.Gets a value indicating whether items can be removed from the underlying list.

public:
 virtual property bool AllowRemove { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool AllowRemove { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.AllowRemove : bool
Public Overridable ReadOnly Property AllowRemove As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Aby wskazać elementy listy, można je usunąć z listy. w przeciwnym razie false .true to indicate list items can be removed from the list; otherwise, false.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

AllowRemoveWłaściwość jest zwykle używana przez inne składniki, aby określić, czy edytowanie elementów na liście jest dozwolone.The AllowRemove property is typically used by other components to determine if editing of items in the list is allowed.

Dotyczy