BindingSource.CancelEdit Metoda

Definicja

Anuluje bieżącą operację edycji.Cancels the current edit operation.

public:
 void CancelEdit();
public void CancelEdit ();
member this.CancelEdit : unit -> unit
Public Sub CancelEdit ()

Uwagi

Ta metoda odrzuca modyfikacje danych od momentu ostatniej operacji zapisywania lub ładowania w przypadku spełnienia obu następujących warunków:This method discards modifications to data since the last save or load operation if both of the following conditions are met:

Ta metoda wywołuje CancelCurrentEdit metodę źródłową CurrencyManager i jest objęta zakresem zmian na poziomie wiersza.This method calls the CancelCurrentEdit method of the underlying CurrencyManager, and is scoped to row-level changes.

Dotyczy

Zobacz też