BindingSource.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie elementy z listy.Removes all elements from the list.

public:
 virtual void Clear();
public virtual void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Overridable Sub Clear ()

Implementuje

Uwagi

ClearMetoda usuwa wszystkie elementy z podstawowej listy reprezentowanej przez List Właściwość i ustawia Count Właściwość na zero.The Clear method removes all elements from the underlying list represented by the List property and sets the Count property to zero.

Ta metoda podnosi ListChanged zdarzenie.This method raises the ListChanged event.

Dotyczy

Zobacz też