BindingSource.CurrencyManager Właściwość

Definicja

Pobiera Menedżera waluty skojarzonego z tym BindingSource .Gets the currency manager associated with this BindingSource.

public:
 virtual property System::Windows::Forms::CurrencyManager ^ CurrencyManager { System::Windows::Forms::CurrencyManager ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.Windows.Forms.CurrencyManager CurrencyManager { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.CurrencyManager : System.Windows.Forms.CurrencyManager
Public Overridable ReadOnly Property CurrencyManager As CurrencyManager

Wartość właściwości

CurrencyManager

CurrencyManagerSkojarzone z tym elementem BindingSource .The CurrencyManager associated with this BindingSource.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do Menedżera waluty dla innego powiązania do tego samego elementu członkowskiego danych, użyj GetRelatedCurrencyManager metody.If you want to access the currency manager for another binding to the same data member use the GetRelatedCurrencyManager method.

Dotyczy