BindingSource.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy lista podstawowa jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the underlying list is read-only.

public:
 virtual property bool IsReadOnly { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool IsReadOnly { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.IsReadOnly : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli lista jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the list is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Lista, która jest tylko do odczytu, nie zezwala na dodawanie, usuwanie ani modyfikowanie elementów listy po utworzeniu listy.A list that is read-only does not allow the addition, removal, or modification of any list items after the list is created.

Dotyczy