BindingSource.IsSorted Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy elementy na liście podstawowej są sortowane.Gets a value indicating whether the items in the underlying list are sorted.

public:
 virtual property bool IsSorted { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool IsSorted { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.IsSorted : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsSorted As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli lista jest IBindingList i jest sortowana; w przeciwnym razie false .true if the list is an IBindingList and is sorted; otherwise, false.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

IsSorted zawsze zwraca false , jeśli lista nie jest IBindingList .IsSorted always returns false if the list is not an IBindingList.

Dotyczy