BindingSource.OnAddingNew(AddingNewEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi AddingNew zdarzenie.Raises the AddingNew event.

protected:
 virtual void OnAddingNew(System::ComponentModel::AddingNewEventArgs ^ e);
protected virtual void OnAddingNew (System.ComponentModel.AddingNewEventArgs e);
abstract member OnAddingNew : System.ComponentModel.AddingNewEventArgs -> unit
override this.OnAddingNew : System.ComponentModel.AddingNewEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnAddingNew (e As AddingNewEventArgs)

Parametry

e
AddingNewEventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnAddingNewMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnAddingNew method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnAddingNew(AddingNewEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnAddingNew(AddingNewEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnAddingNew(AddingNewEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnAddingNew(AddingNewEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też