BindingSource.OnCurrentItemChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi CurrentItemChanged zdarzenie.Raises the CurrentItemChanged event.

protected:
 virtual void OnCurrentItemChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnCurrentItemChanged (EventArgs e);
abstract member OnCurrentItemChanged : EventArgs -> unit
override this.OnCurrentItemChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnCurrentItemChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnCurrentItemChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnCurrentItemChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnCurrentItemChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnCurrentItemChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnCurrentItemChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnCurrentItemChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też