BindingSource.RaiseListChangedEvents Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ListChanged zdarzenia mają być zgłaszane.Gets or sets a value indicating whether ListChanged events should be raised.

public:
 property bool RaiseListChangedEvents { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool RaiseListChangedEvents { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.RaiseListChangedEvents : bool with get, set
Public Property RaiseListChangedEvents As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli ListChanged zdarzenia powinny być zgłaszane; w przeciwnym razie false .true if ListChanged events should be raised; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Atrybuty

Uwagi

Gdy RaiseListChangedEvents Właściwość jest false , wstrzymuje wywoływanie ListChanged zdarzeń.When the RaiseListChangedEvents property is false, it suspends the raising of ListChanged events. To zdarzenie wskazuje, że lista związana została zmodyfikowana w jakiś sposób, w tym dodawanie, usuwanie, wstawianie lub modyfikowanie elementów.This event indicates that the bound list has been modified in some way, including adding, deleting, inserting, or modifying items.

Dotyczy

Zobacz też