BindingSource.RemoveCurrent Metoda

Definicja

Usuwa bieżący element z listy.Removes the current item from the list.

public:
 void RemoveCurrent();
public void RemoveCurrent ();
member this.RemoveCurrent : unit -> unit
Public Sub RemoveCurrent ()

Wyjątki

AllowRemoveWłaściwość jest false .The AllowRemove property is false.

-lub--or- Position jest mniejsza od zera lub większa niż Count .Position is less than zero or greater than Count.

Podstawowa lista reprezentowana przez List Właściwość jest tylko do odczytu lub ma stały rozmiar.The underlying list represented by the List property is read-only or has a fixed size.

Uwagi

RemoveCurrentMetoda jest równoważna z RemoveAt metodą.The RemoveCurrent method is equivalent to the RemoveAt method.

Dotyczy

Zobacz też