BindingSource.ResetAllowNew Metoda

Definicja

Ponownie inicjuje AllowNew Właściwość.Reinitializes the AllowNew property.

public:
 virtual void ResetAllowNew();
public virtual void ResetAllowNew ();
abstract member ResetAllowNew : unit -> unit
override this.ResetAllowNew : unit -> unit
Public Overridable Sub ResetAllowNew ()

Uwagi

ResetAllowNewMetoda AllowNew ponownie inicjuje właściwość w celu odzwierciedlenia wartości odpowiedniej AllowNew właściwości na liście podstawowej.The ResetAllowNew method reinitializes the AllowNew property to reflect the value of the corresponding AllowNew property in the underlying list.

Dotyczy

Zobacz też