BindingSource.IBindingList.AddIndex(PropertyDescriptor) Metoda

Definicja

Dodaje PropertyDescriptor do indeksów używanych do wyszukiwania.Adds the PropertyDescriptor to the indexes used for searching.

 virtual void System.ComponentModel.IBindingList.AddIndex(System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ property) = System::ComponentModel::IBindingList::AddIndex;
void IBindingList.AddIndex (System.ComponentModel.PropertyDescriptor property);
abstract member System.ComponentModel.IBindingList.AddIndex : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> unit
override this.System.ComponentModel.IBindingList.AddIndex : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> unit
Sub AddIndex (property As PropertyDescriptor) Implements IBindingList.AddIndex

Parametry

property
PropertyDescriptor

, PropertyDescriptor Aby dodać do indeksów używanych do wyszukiwania.The PropertyDescriptor to add to the indexes used for searching.

Implementuje

Wyjątki

Podstawowa lista nie jest IBindingList .The underlying list is not an IBindingList.

Uwagi

Jeśli lista podstawowa jest IBindingList typem, ta metoda doda PropertyDescriptor do indeksów; w przeciwnym razie wywołanie tej metody spowoduje zgłoszenie NotSupportedException .If the underlying list is an IBindingList type, this method will add the PropertyDescriptor to the indexes; otherwise, calling this method will throw a NotSupportedException.

Dotyczy