BindingSource.ISupportInitializeNotification.IsInitialized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy BindingSource jest zainicjowany.Gets a value indicating whether the BindingSource is initialized.

property bool System::ComponentModel::ISupportInitializeNotification::IsInitialized { bool get(); };
bool System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification.IsInitialized { get; }
member this.System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification.IsInitialized : bool
 ReadOnly Property IsInitialized As Boolean Implements ISupportInitializeNotification.IsInitialized

Wartość właściwości

Boolean

true Aby wskazać BindingSource , że jest zainicjowany; w przeciwnym razie false .true to indicate the BindingSource is initialized; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy BindingSource wystąpienie jest rzutowane do ISupportInitializeNotification interfejsu.It can be used only when the BindingSource instance is cast to an ISupportInitializeNotification interface.

Dotyczy