ButtonBase.Text Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tekst skojarzony z tym formantem.Gets or sets the text associated with this control.

public:
 virtual property System::String ^ Text { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.SettingsBindable(true)]
public override string Text { get; set; }
public override string Text { get; set; }
[<System.ComponentModel.SettingsBindable(true)>]
member this.Text : string with get, set
member this.Text : string with get, set
Public Overrides Property Text As String

Wartość właściwości

String

Tekst skojarzony z tym formantem.The text associated with this control.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też