ButtonBase.TextImageRelation Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia położenie tekstu i obrazu względem siebie.Gets or sets the position of text and image relative to each other.

public:
 property System::Windows::Forms::TextImageRelation TextImageRelation { System::Windows::Forms::TextImageRelation get(); void set(System::Windows::Forms::TextImageRelation value); };
public System.Windows.Forms.TextImageRelation TextImageRelation { get; set; }
member this.TextImageRelation : System.Windows.Forms.TextImageRelation with get, set
Public Property TextImageRelation As TextImageRelation

Wartość właściwości

TextImageRelation

Jedna z wartości TextImageRelation .One of the values of TextImageRelation. Wartość domyślna to Overlay.The default is Overlay.

Wyjątki

Wartość nie jest jedną z TextImageRelation wartości.The value is not one of the TextImageRelation values.

Dotyczy