CheckedListBox.CheckedItemCollection.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsSynchronized .For a description of this member, see IsSynchronized.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

Boolean

Wartość false w każdym przypadku.false in all cases.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy CheckedListBox.CheckedItemCollection wystąpienie jest rzutowane do ICollection interfejsu.It can be used only when the CheckedListBox.CheckedItemCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy