CheckedListBox.DataSourceChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy DataSource Właściwość zostanie zmieniona.Occurs when the DataSource property changes.

public:
 event EventHandler ^ DataSourceChanged;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler DataSourceChanged;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DataSourceChanged : EventHandler 
Public Custom Event DataSourceChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler
Atrybuty

Dotyczy