ComboBox.ObjectCollection.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Wstawia element do kolekcji o określonym indeksie.Inserts an item into the collection at the specified index.

public:
 virtual void Insert(int index, System::Object ^ item);
public void Insert (int index, object item);
abstract member Insert : int * obj -> unit
override this.Insert : int * obj -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, item As Object)

Parametry

index
Int32

Lokalizacja indeksu na podstawie zera, w którym wstawiany jest element.The zero-based index location where the item is inserted.

item
Object

Obiekt reprezentujący element do wstawienia.An object representing the item to insert.

Implementuje

Wyjątki

itemWas null .The item was null.

indexByła mniejsza od zera.The index was less than zero.

-lub--or- indexByła większa niż liczba elementów w kolekcji.The index was greater than the count of items in the collection.

Uwagi

Jeśli Sorted Właściwość ComboBox ma wartość true, index parametr jest ignorowany.If the Sorted property of the ComboBox is true, the index parameter is ignored. Gdy obiekt zostanie dodany do kolekcji, ComboBox wywołuje metodę obiektu, ToString Aby uzyskać ciąg do wyświetlenia na liście.When an object is added to the collection, the ComboBox calls the object's ToString method is to obtain the string to display in the list.

Dotyczy

Zobacz też