ComboBox.ObjectCollection.IList.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsFixedSize .For a description of this member, see IsFixedSize.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IList.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Wartość właściwości

Boolean

Wartość false w każdym przypadku.false in all cases.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ComboBox.ObjectCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the ComboBox.ObjectCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też