ContainerControl.AdjustFormScrollbars(Boolean) Metoda

Definicja

Dostosowuje paski przewijania kontenera w oparciu o bieżące położenie kontrolki i aktualnie wybrane kontrolki.Adjusts the scroll bars on the container based on the current control positions and the control currently selected.

protected:
 override void AdjustFormScrollbars(bool displayScrollbars);
protected override void AdjustFormScrollbars (bool displayScrollbars);
override this.AdjustFormScrollbars : bool -> unit
Protected Overrides Sub AdjustFormScrollbars (displayScrollbars As Boolean)

Parametry

displayScrollbars
Boolean

true Aby wyświetlić paski przewijania; w przeciwnym razie false .true to show the scroll bars; otherwise, false.

Dotyczy

Zobacz też