ContainerControl.AutoScaleFactor Właściwość

Definicja

Pobiera współczynnik skalowania między bieżącym i automatycznym wymiarem skalowania w czasie projektowania.Gets the scaling factor between the current and design-time automatic scaling dimensions.

protected:
 property System::Drawing::SizeF AutoScaleFactor { System::Drawing::SizeF get(); };
protected System.Drawing.SizeF AutoScaleFactor { get; }
member this.AutoScaleFactor : System.Drawing.SizeF
Protected ReadOnly Property AutoScaleFactor As SizeF

Wartość właściwości

SizeF

SizeFZawierający stosunek skalowania między bieżącymi i skalowalnymi wymiarami skalowania w czasie projektowania.A SizeF containing the scaling ratio between the current and design-time scaling automatic scaling dimensions.

Uwagi

AutoScaleFactorWłaściwość reprezentuje współczynnik skalowania między CurrentAutoScaleDimensions AutoScaleDimensions właściwościami i.The AutoScaleFactor property represents the scaling factor between the CurrentAutoScaleDimensions and AutoScaleDimensions properties. Ta wartość jest obliczana, gdy jest to wymagane.This value is calculated when it is required. Na przykład jeśli CurrentAutoScaleDimensions jest (192, 144) i AutoScaleDimensions is (96, 96), to AutoScaleFactor (2,0, 1,5).For example, if CurrentAutoScaleDimensions is (192, 144) and AutoScaleDimensions is (96, 96) then the AutoScaleFactor is (2.0, 1.5).

Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego skalowania, zobacz Automatyczne skalowanie w Windows Forms.For more information about automatic scaling, see Automatic Scaling in Windows Forms.

Dotyczy

Zobacz też