ContainerControl.AutoValidateChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy AutoValidate Właściwość zostanie zmieniona.Occurs when the AutoValidate property changes.

public:
 event EventHandler ^ AutoValidateChanged;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler AutoValidateChanged;
public event EventHandler AutoValidateChanged;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.AutoValidateChanged : EventHandler 
member this.AutoValidateChanged : EventHandler 
Public Custom Event AutoValidateChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler
Atrybuty

Przykłady

AutoValidate

OnAutoValidateChanged

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy