Control.CanRaiseEvents Właściwość

Definicja

Określa, czy zdarzenia mogą być wywoływane na formancie.Determines if events can be raised on the control.

protected:
 virtual property bool CanRaiseEvents { bool get(); };
protected override bool CanRaiseEvents { get; }
member this.CanRaiseEvents : bool
Protected Overrides ReadOnly Property CanRaiseEvents As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli formant jest hostowany jako Kontrolka ActiveX, której zdarzenia nie są zamrożone; w przeciwnym razie false .true if the control is hosted as an ActiveX control whose events are not frozen; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli formant jest hostowany jako Kontrolka ActiveX, ta właściwość zwróci false wartość, jeśli Kontrolka ActiveX ma zamrożone zdarzenia.If this control is being hosted as an ActiveX control, this property will return false if the ActiveX control has its events frozen.

Dotyczy