Control.ControlAccessibleObject.Handle Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia dojście dostępnego obiektu.Gets or sets the handle of the accessible object.

public:
 property IntPtr Handle { IntPtr get(); void set(IntPtr value); };
public IntPtr Handle { get; set; }
member this.Handle : nativeint with get, set
Public Property Handle As IntPtr

Wartość właściwości

IntPtr

IntPtrReprezentuje uchwyt kontrolki.An IntPtr that represents the handle of the control.

Uwagi

Wartość Handle właściwości dla Control.ControlAccessibleObject jest równa Handle właściwości, która Control jest skojarzona z.The value of the Handle property for the Control.ControlAccessibleObject is equal to the Handle property of the Control it is associated with.

Dotyczy

Zobacz też