Control.CreateHandle Metoda

Definicja

Tworzy uchwyt dla kontrolki.Creates a handle for the control.

protected:
 virtual void CreateHandle();
protected virtual void CreateHandle ();
abstract member CreateHandle : unit -> unit
override this.CreateHandle : unit -> unit
Protected Overridable Sub CreateHandle ()

Wyjątki

Obiekt jest w stanie zlikwidowanym.The object is in a disposed state.

Uwagi

Zazwyczaj nie należy wywoływać CreateHandle metody bezpośrednio.You typically should not call the CreateHandle method directly. Preferowaną metodą jest wywołanie CreateControl metody, która wymusza tworzenie uchwytu dla kontrolki i jej formantów podrzędnych podczas tworzenia formantu.The preferred method is to call the CreateControl method, which forces a handle to be created for the control and its child controls when the control is created.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania CreateHandle() klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, CreateHandle() Aby upewnić się, że dojście zostanie utworzone.When overriding CreateHandle() in a derived class, be sure to call the base class's CreateHandle() method to ensure that the handle is created.

Dotyczy

Zobacz też