Control.DefaultMargin Właściwość

Definicja

Pobiera miejsce (w pikselach), które jest określone domyślnie między kontrolkami.Gets the space, in pixels, that is specified by default between controls.

protected:
 virtual property System::Windows::Forms::Padding DefaultMargin { System::Windows::Forms::Padding get(); };
protected virtual System.Windows.Forms.Padding DefaultMargin { get; }
member this.DefaultMargin : System.Windows.Forms.Padding
Protected Overridable ReadOnly Property DefaultMargin As Padding

Wartość właściwości

Padding

PaddingReprezentujący domyślny obszar między kontrolkami.A Padding that represents the default space between controls.

Dotyczy