Control.DefaultMaximumSize Właściwość

Definicja

Pobiera długość i wysokość (w pikselach), która jest określana jako domyślny maksymalny rozmiar kontrolki.Gets the length and height, in pixels, that is specified as the default maximum size of a control.

protected:
 virtual property System::Drawing::Size DefaultMaximumSize { System::Drawing::Size get(); };
protected virtual System.Drawing.Size DefaultMaximumSize { get; }
member this.DefaultMaximumSize : System.Drawing.Size
Protected Overridable ReadOnly Property DefaultMaximumSize As Size

Wartość właściwości

Size

Point(Size)Reprezentujący rozmiar kontrolki.A Point(Size) representing the size of the control.

Dotyczy