Control.DefaultPadding Właściwość

Definicja

Pobiera wewnętrzne odstępy (w pikselach) zawartości kontrolki.Gets the internal spacing, in pixels, of the contents of a control.

protected:
 virtual property System::Windows::Forms::Padding DefaultPadding { System::Windows::Forms::Padding get(); };
protected virtual System.Windows.Forms.Padding DefaultPadding { get; }
member this.DefaultPadding : System.Windows.Forms.Padding
Protected Overridable ReadOnly Property DefaultPadding As Padding

Wartość właściwości

Padding

PaddingReprezentuje wewnętrzne odstępy zawartości kontrolki.A Padding that represents the internal spacing of the contents of a control.

Dotyczy