Control.DeviceDpi Właściwość

Definicja

Pobiera wartość DPI dla urządzenia wyświetlającego, w którym formant jest aktualnie wyświetlany.Gets the DPI value for the display device where the control is currently being displayed.

public:
 property int DeviceDpi { int get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int DeviceDpi { get; }
public int DeviceDpi { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DeviceDpi : int
member this.DeviceDpi : int
Public ReadOnly Property DeviceDpi As Integer

Wartość właściwości

Int32

Wartość DPI urządzenia wyświetlającego.The DPI value of the display device.

Atrybuty

Dotyczy