Control.DoDragDrop(Object, DragDropEffects) Metoda

Definicja

Rozpoczyna operację przeciągania i upuszczania.Begins a drag-and-drop operation.

public:
 System::Windows::Forms::DragDropEffects DoDragDrop(System::Object ^ data, System::Windows::Forms::DragDropEffects allowedEffects);
public System.Windows.Forms.DragDropEffects DoDragDrop (object data, System.Windows.Forms.DragDropEffects allowedEffects);
member this.DoDragDrop : obj * System.Windows.Forms.DragDropEffects -> System.Windows.Forms.DragDropEffects
Public Function DoDragDrop (data As Object, allowedEffects As DragDropEffects) As DragDropEffects

Parametry

data
Object

Dane do przeciągnięcia.The data to drag.

allowedEffects
DragDropEffects

Jedna z DragDropEffects wartości.One of the DragDropEffects values.

Zwraca

DragDropEffects

Wartość z DragDropEffects wyliczenia, która reprezentuje efekt końcowy, który został wykonany podczas operacji przeciągania i upuszczania.A value from the DragDropEffects enumeration that represents the final effect that was performed during the drag-and-drop operation.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje operację przeciągania i upuszczania między dwoma ListBox kontrolkami.The following code example demonstrates a drag-and-drop operation between two ListBox controls. Przykład wywołuje metodę, DoDragDrop gdy rozpocznie się akcja przeciągania.The example calls the DoDragDrop method when the drag action starts. Akcja przeciągania rozpocznie się, jeśli mysz została przeniesiona więcej niż SystemInformation.DragSize z lokalizacji myszy podczas MouseDown zdarzenia.The drag action starts if the mouse has moved more than SystemInformation.DragSize from the mouse location during the MouseDown event. IndexFromPointMetoda jest używana do określenia indeksu elementu do przeciągnięcia podczas MouseDown zdarzenia.The IndexFromPoint method is used to determine the index of the item to drag during the MouseDown event.

W przykładzie pokazano również, jak używać niestandardowych kursorów dla operacji przeciągania i upuszczania.The example also demonstrates using custom cursors for the drag-and-drop operation. Przykład wymaga, aby dwa pliki kursora, 3dwarro.cur i 3dwno.cur , istniały w katalogu aplikacji, dla niestandardowych kursorów przeciąganie i nieupuszczanie.The example requires that two cursor files, 3dwarro.cur and 3dwno.cur, exist in the application directory, for the custom drag and no-drop cursors, respectively. Kursory niestandardowe będą używane, jeśli UseCustomCursorsCheck CheckBox jest zaznaczone.The custom cursors will be used if the UseCustomCursorsCheck CheckBox is checked. Kursory niestandardowe są ustawiane w programie GiveFeedback obsługi zdarzeń.The custom cursors are set in the GiveFeedback event handler.

Stan klawiatury jest obliczany w DragOver procedurze obsługi zdarzeń po prawej stronie ListBox , aby określić, jaka operacja przeciągania będzie oparta na stanie klawiszy Shift, Ctrl, Alt lub Ctrl + Alt.The keyboard state is evaluated in the DragOver event handler for the right ListBox, to determine what the drag operation will be based on state of the SHIFT, CTRL, ALT, or CTRL+ALT keys. Lokalizacja w miejscu, w ListBox którym występuje porzucanie, jest również określana podczas DragOver zdarzenia.The location in the ListBox where the drop would occur is also determined during the DragOver event. Jeśli dane do porzucenia nie są String , wówczas DragEventArgs.Effect jest ustawiona na wartość None w DragDropEffects .If the data to drop is not a String, then the DragEventArgs.Effect is set to None in DragDropEffects. Na koniec stan upuszczenia jest wyświetlany w DropLocationLabel Label .Finally, the status of the drop is displayed in the DropLocationLabel Label.

Dane do porzucenia po prawej stronie ListBox są określane w programie DragDrop obsługi zdarzeń, a String wartość jest dodawana w odpowiednim miejscu w ListBox .The data to drop for the right ListBox is determined in the DragDrop event handler and the String value is added at the appropriate place in the ListBox. Jeśli operacja przeciągania przesunie się poza granice formularza, operacja przeciągania i upuszczania zostanie anulowana w QueryContinueDrag obsłudze zdarzeń.If the drag operation moves outside the bounds of the form, then the drag-and-drop operation is canceled in the QueryContinueDrag event handler.

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Windows::Forms;

namespace Snip_DragNDrop
{
  public ref class Form1: public System::Windows::Forms::Form
  {
  private:
   System::Windows::Forms::ListBox^ ListDragSource;
   System::Windows::Forms::ListBox^ ListDragTarget;
   System::Windows::Forms::CheckBox^ UseCustomCursorsCheck;
   System::Windows::Forms::Label ^ DropLocationLabel;
   Int32 indexOfItemUnderMouseToDrag;
   Int32 indexOfItemUnderMouseToDrop;
   Rectangle dragBoxFromMouseDown;
   Point screenOffset;
   System::Windows::Forms::Cursor^ MyNoDropCursor;
   System::Windows::Forms::Cursor^ MyNormalCursor;

  public:
   Form1()
   {
     this->ListDragSource = gcnew System::Windows::Forms::ListBox;
     this->ListDragTarget = gcnew System::Windows::Forms::ListBox;
     this->UseCustomCursorsCheck = gcnew System::Windows::Forms::CheckBox;
     this->DropLocationLabel = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     this->SuspendLayout();
     
     // ListDragSource
     array<Object^>^temp0 = {"five","six","seven","eight","nine","ten"};
     this->ListDragSource->Items->AddRange( temp0 );
     this->ListDragSource->Location = System::Drawing::Point( 10, 17 );
     this->ListDragSource->Size = System::Drawing::Size( 120, 225 );
     this->ListDragSource->MouseDown += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler( this, &Form1::ListDragSource_MouseDown );
     this->ListDragSource->QueryContinueDrag += gcnew System::Windows::Forms::QueryContinueDragEventHandler( this, &Form1::ListDragSource_QueryContinueDrag );
     this->ListDragSource->MouseUp += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler( this, &Form1::ListDragSource_MouseUp );
     this->ListDragSource->MouseMove += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler( this, &Form1::ListDragSource_MouseMove );
     this->ListDragSource->GiveFeedback += gcnew System::Windows::Forms::GiveFeedbackEventHandler( this, &Form1::ListDragSource_GiveFeedback );
     
     // ListDragTarget
     this->ListDragTarget->AllowDrop = true;
     this->ListDragTarget->Location = System::Drawing::Point( 154, 17 );
     this->ListDragTarget->Size = System::Drawing::Size( 120, 225 );
     this->ListDragTarget->DragOver += gcnew System::Windows::Forms::DragEventHandler( this, &Form1::ListDragTarget_DragOver );
     this->ListDragTarget->DragDrop += gcnew System::Windows::Forms::DragEventHandler( this, &Form1::ListDragTarget_DragDrop );
     this->ListDragTarget->DragEnter += gcnew System::Windows::Forms::DragEventHandler( this, &Form1::ListDragTarget_DragEnter );
     this->ListDragTarget->DragLeave += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::ListDragTarget_DragLeave );
     
     // UseCustomCursorsCheck
     this->UseCustomCursorsCheck->Location = System::Drawing::Point( 10, 243 );
     this->UseCustomCursorsCheck->Size = System::Drawing::Size( 137, 24 );
     this->UseCustomCursorsCheck->Text = "Use Custom Cursors";
     
     // DropLocationLabel
     this->DropLocationLabel->Location = System::Drawing::Point( 154, 245 );
     this->DropLocationLabel->Size = System::Drawing::Size( 137, 24 );
     this->DropLocationLabel->Text = "None";
     
     // Form1
     this->ClientSize = System::Drawing::Size( 292, 270 );
     array<System::Windows::Forms::Control^>^formControls = {this->ListDragSource,this->ListDragTarget,this->UseCustomCursorsCheck,this->DropLocationLabel};
     this->Controls->AddRange( formControls );
     this->Text = "drag-and-drop Example";
     this->ResumeLayout( false );
   }


  private:
   void ListDragSource_MouseDown( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e )
   {
     
     // Get the index of the item the mouse is below.
     indexOfItemUnderMouseToDrag = this->ListDragSource->IndexFromPoint( e->X, e->Y );
     if ( indexOfItemUnderMouseToDrag != ListBox::NoMatches )
     {
      
      // Remember the point where the mouse down occurred. The DragSize indicates
      // the size that the mouse can move before a drag event should be started.
      System::Drawing::Size dragSize = SystemInformation::DragSize;
      
      // Create a rectangle using the DragSize, with the mouse position being
      // at the center of the rectangle.
      dragBoxFromMouseDown = Rectangle(Point(e->X - (dragSize.Width / 2),e->Y - (dragSize.Height / 2)),dragSize);
     }
     else
         dragBoxFromMouseDown = Rectangle::Empty;

     
     // Reset the rectangle if the mouse is not over an item in the ListBox.
   }

   void ListDragSource_MouseUp( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ /*e*/ )
   {
     
     // Reset the drag rectangle when the mouse button is raised.
     dragBoxFromMouseDown = Rectangle::Empty;
   }


   void ListDragSource_MouseMove( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e )
   {
     if ( (e->Button & ::MouseButtons::Left) == ::MouseButtons::Left )
     {
      
      // If the mouse moves outside the rectangle, start the drag.
      if ( dragBoxFromMouseDown != Rectangle::Empty && !dragBoxFromMouseDown.Contains( e->X, e->Y ) )
      {
        
        // Create custom cursors for the drag-and-drop operation.
        try
        {
         MyNormalCursor = gcnew System::Windows::Forms::Cursor( "3dwarro.cur" );
         MyNoDropCursor = gcnew System::Windows::Forms::Cursor( "3dwno.cur" );
        }
        catch ( Exception^ ) 
        {
         // An error occurred while attempting to load the cursors, so use
         // the standard cursors.
         this->UseCustomCursorsCheck->Checked = false;
        }
        __finally
        {         
         // The screenOffset is used to account for any desktop bands
         // that may be at the top or left side of the screen when
         // determining when to cancel the drag drop operation.
         screenOffset = SystemInformation::WorkingArea.Location;
         
         // Proceed with the drag-and-drop, passing in the list item.
         DragDropEffects dropEffect = this->ListDragSource->DoDragDrop( ListDragSource->Items[ indexOfItemUnderMouseToDrag ], static_cast<DragDropEffects>(DragDropEffects::All | DragDropEffects::Link) );
         
         // If the drag operation was a move then remove the item.
         if ( dropEffect == DragDropEffects::Move )
         {
           ListDragSource->Items->RemoveAt( indexOfItemUnderMouseToDrag );
           
           // Selects the previous item in the list as long as the list has an item.
           if ( indexOfItemUnderMouseToDrag > 0 )
                     ListDragSource->SelectedIndex = indexOfItemUnderMouseToDrag - 1;
           else
           if ( ListDragSource->Items->Count > 0 )
                     
           // Selects the first item.
           ListDragSource->SelectedIndex = 0;
         }
         
         // Dispose of the cursors since they are no longer needed.
         if ( MyNormalCursor != nullptr )
                  delete MyNormalCursor;
         if ( MyNoDropCursor != nullptr )
                  delete MyNoDropCursor;
        }
      }
     }
   }

   void ListDragSource_GiveFeedback( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::GiveFeedbackEventArgs^ e )
   {
     // Use custom cursors if the check box is checked.
     if ( UseCustomCursorsCheck->Checked )
     {
      // Sets the custom cursor based upon the effect.
      e->UseDefaultCursors = false;
      if ( (e->Effect & DragDropEffects::Move) == DragDropEffects::Move )
            ::Cursor::Current = MyNormalCursor;
      else
            ::Cursor::Current = MyNoDropCursor;
     }
   }

   void ListDragTarget_DragOver( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::DragEventArgs^ e )
   {
     // Determine whether string data exists in the drop data. If not, then
     // the drop effect reflects that the drop cannot occur.
     if ( !e->Data->GetDataPresent( System::String::typeid ) )
     {
      e->Effect = DragDropEffects::None;
      DropLocationLabel->Text = "None - no string data.";
      return;
     }

     // Set the effect based upon the KeyState.
     if ( (e->KeyState & (8 + 32)) == (8 + 32) && ((e->AllowedEffect & DragDropEffects::Link) == DragDropEffects::Link) )
     {
      // KeyState 8 + 32 = CTL + ALT
      // Link drag-and-drop effect.
      e->Effect = DragDropEffects::Link;
     }
     else
     if ( (e->KeyState & 32) == 32 && ((e->AllowedEffect & DragDropEffects::Link) == DragDropEffects::Link) )
     {
      // ALT KeyState for link.
      e->Effect = DragDropEffects::Link;
     }
     else
     if ( (e->KeyState & 4) == 4 && ((e->AllowedEffect & DragDropEffects::Move) == DragDropEffects::Move) )
     {
      // SHIFT KeyState for move.
      e->Effect = DragDropEffects::Move;
     }
     else
     if ( (e->KeyState & 8) == 8 && ((e->AllowedEffect & DragDropEffects::Copy) == DragDropEffects::Copy) )
     {
      // CTL KeyState for copy.
      e->Effect = DragDropEffects::Copy;
     }
     else
     if ( (e->AllowedEffect & DragDropEffects::Move) == DragDropEffects::Move )
     {
      // By default, the drop action should be move, if allowed.
      e->Effect = DragDropEffects::Move;
     }
     else
         e->Effect = DragDropEffects::None;

     
     // Get the index of the item the mouse is below.
     // The mouse locations are relative to the screen, so they must be
     // converted to client coordinates.
     indexOfItemUnderMouseToDrop = ListDragTarget->IndexFromPoint( ListDragTarget->PointToClient( Point(e->X,e->Y) ) );
     
     // Updates the label text.
     if ( indexOfItemUnderMouseToDrop != ListBox::NoMatches )
     {
      DropLocationLabel->Text = String::Concat( "Drops before item # ", (indexOfItemUnderMouseToDrop + 1) );
     }
     else
         DropLocationLabel->Text = "Drops at the end.";
   }

   void ListDragTarget_DragDrop( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::DragEventArgs^ e )
   {
     // Ensure that the list item index is contained in the data.
     if ( e->Data->GetDataPresent( System::String::typeid ) )
     {
      Object^ item = dynamic_cast<Object^>(e->Data->GetData( System::String::typeid ));
      
      // Perform drag-and-drop, depending upon the effect.
      if ( e->Effect == DragDropEffects::Copy || e->Effect == DragDropEffects::Move )
      {
        // Insert the item.
        if ( indexOfItemUnderMouseToDrop != ListBox::NoMatches )
               ListDragTarget->Items->Insert( indexOfItemUnderMouseToDrop, item );
        else
               ListDragTarget->Items->Add( item );
      }
     }

     // Reset the label text.
     DropLocationLabel->Text = "None";
   }

   void ListDragSource_QueryContinueDrag( Object^ sender, System::Windows::Forms::QueryContinueDragEventArgs^ e )
   {
     // Cancel the drag if the mouse moves off the form.
     ListBox^ lb = dynamic_cast<ListBox^>(sender);
     if ( lb != nullptr )
     {
      Form^ f = lb->FindForm();

      // Cancel the drag if the mouse moves off the form. The screenOffset
      // takes into account any desktop bands that may be at the top or left
      // side of the screen.
      if ( ((Control::MousePosition.X - screenOffset.X) < f->DesktopBounds.Left) || ((Control::MousePosition.X - screenOffset.X) > f->DesktopBounds.Right) || ((Control::MousePosition.Y - screenOffset.Y) < f->DesktopBounds.Top) || ((Control::MousePosition.Y - screenOffset.Y) > f->DesktopBounds.Bottom) )
      {
        e->Action = DragAction::Cancel;
      }
     }
   }

   void ListDragTarget_DragEnter( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::DragEventArgs^ /*e*/ )
   {
     // Reset the label text.
     DropLocationLabel->Text = "None";
   }

   void ListDragTarget_DragLeave( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
   {
    // Reset the label text.
     DropLocationLabel->Text = "None";
   }
  };
}

/// The main entry point for the application.

[STAThread]
int main()
{
  Application::Run( gcnew Snip_DragNDrop::Form1 );
}
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Snip_DragNDrop
{
  public class Form1 : Form
  {
    private ListBox ListDragSource;
    private ListBox ListDragTarget;
    private CheckBox UseCustomCursorsCheck;
    private Label DropLocationLabel;

    private int indexOfItemUnderMouseToDrag;
    private int indexOfItemUnderMouseToDrop;

    private Rectangle dragBoxFromMouseDown;
    private Point screenOffset;

    private Cursor MyNoDropCursor;
    private Cursor MyNormalCursor;

    // The main entry point for the application.
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.Run(new Form1());
    }

    public Form1()
    {
      this.ListDragSource = new ListBox();
      this.ListDragTarget = new ListBox();
      this.UseCustomCursorsCheck = new CheckBox();
      this.DropLocationLabel = new Label();

      this.SuspendLayout();

      // ListDragSource
      this.ListDragSource.Items.AddRange(new object[] {"one", "two", "three", "four",
                               "five", "six", "seven", "eight",
                               "nine", "ten"});
      this.ListDragSource.Location = new Point(10, 17);
      this.ListDragSource.Size = new Size(120, 225);
      this.ListDragSource.MouseDown += this.ListDragSource_MouseDown;
      this.ListDragSource.QueryContinueDrag += this.ListDragSource_QueryContinueDrag;
      this.ListDragSource.MouseUp += this.ListDragSource_MouseUp;
      this.ListDragSource.MouseMove += this.ListDragSource_MouseMove;
      this.ListDragSource.GiveFeedback += this.ListDragSource_GiveFeedback;

      // ListDragTarget
      this.ListDragTarget.AllowDrop = true;
      this.ListDragTarget.Location = new Point(154, 17);
      this.ListDragTarget.Size = new Size(120, 225);
      this.ListDragTarget.DragOver += this.ListDragTarget_DragOver;
      this.ListDragTarget.DragDrop += this.ListDragTarget_DragDrop;
      this.ListDragTarget.DragEnter += this.ListDragTarget_DragEnter;
      this.ListDragTarget.DragLeave += this.ListDragTarget_DragLeave;

      // UseCustomCursorsCheck
      this.UseCustomCursorsCheck.Location = new Point(10, 243);
      this.UseCustomCursorsCheck.Size = new Size(137, 24);
      this.UseCustomCursorsCheck.Text = "Use Custom Cursors";

      // DropLocationLabel
      this.DropLocationLabel.Location = new Point(154, 245);
      this.DropLocationLabel.Size = new Size(137, 24);
      this.DropLocationLabel.Text = "None";

      // Form1
      this.ClientSize = new Size(292, 270);
      this.Controls.AddRange(new Control[] {
        this.ListDragSource,
        this.ListDragTarget,
        this.UseCustomCursorsCheck,
        this.DropLocationLabel});
      this.Text = "drag-and-drop Example";

      this.ResumeLayout(false);
    }

    private void ListDragSource_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      // Get the index of the item the mouse is below.
      indexOfItemUnderMouseToDrag = ListDragSource.IndexFromPoint(e.X, e.Y);

      if (indexOfItemUnderMouseToDrag != ListBox.NoMatches)
      {
        // Remember the point where the mouse down occurred. The DragSize indicates
        // the size that the mouse can move before a drag event should be started.
        Size dragSize = SystemInformation.DragSize;

        // Create a rectangle using the DragSize, with the mouse position being
        // at the center of the rectangle.
        dragBoxFromMouseDown = new Rectangle(
          new Point(e.X - (dragSize.Width / 2),
               e.Y - (dragSize.Height / 2)),
          dragSize);
      }
      else
      {
        // Reset the rectangle if the mouse is not over an item in the ListBox.
        dragBoxFromMouseDown = Rectangle.Empty;
      }
    }

    private void ListDragSource_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      // Reset the drag rectangle when the mouse button is raised.
      dragBoxFromMouseDown = Rectangle.Empty;
    }

    private void ListDragSource_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if ((e.Button & MouseButtons.Left) == MouseButtons.Left)
      {
        // If the mouse moves outside the rectangle, start the drag.
        if (dragBoxFromMouseDown != Rectangle.Empty &&
          !dragBoxFromMouseDown.Contains(e.X, e.Y))
        {
          // Create custom cursors for the drag-and-drop operation.
          try
          {
            MyNormalCursor = new Cursor("3dwarro.cur");
            MyNoDropCursor = new Cursor("3dwno.cur");
          }
          catch
          {
            // An error occurred while attempting to load the cursors, so use
            // standard cursors.
            UseCustomCursorsCheck.Checked = false;
          }
          finally
          {
            // The screenOffset is used to account for any desktop bands 
            // that may be at the top or left side of the screen when 
            // determining when to cancel the drag drop operation.
            screenOffset = SystemInformation.WorkingArea.Location;

            // Proceed with the drag-and-drop, passing in the list item.
            DragDropEffects dropEffect = ListDragSource.DoDragDrop(ListDragSource.Items[indexOfItemUnderMouseToDrag], DragDropEffects.All | DragDropEffects.Link);

            // If the drag operation was a move then remove the item.
            if (dropEffect == DragDropEffects.Move)
            {
              ListDragSource.Items.RemoveAt(indexOfItemUnderMouseToDrag);

              // Selects the previous item in the list as long as the list has an item.
              if (indexOfItemUnderMouseToDrag > 0)
                ListDragSource.SelectedIndex = indexOfItemUnderMouseToDrag - 1;

              else if (ListDragSource.Items.Count > 0)
                // Selects the first item.
                ListDragSource.SelectedIndex = 0;
            }

            // Dispose of the cursors since they are no longer needed.
            if (MyNormalCursor != null)
              MyNormalCursor.Dispose();

            if (MyNoDropCursor != null)
              MyNoDropCursor.Dispose();
          }
        }
      }
    }
    private void ListDragSource_GiveFeedback(object sender, GiveFeedbackEventArgs e)
    {
      // Use custom cursors if the check box is checked.
      if (UseCustomCursorsCheck.Checked)
      {
        // Sets the custom cursor based upon the effect.
        e.UseDefaultCursors = false;
        if ((e.Effect & DragDropEffects.Move) == DragDropEffects.Move)
          Cursor.Current = MyNormalCursor;
        else
          Cursor.Current = MyNoDropCursor;
      }
    }
    private void ListDragTarget_DragOver(object sender, DragEventArgs e)
    {
      // Determine whether string data exists in the drop data. If not, then
      // the drop effect reflects that the drop cannot occur.
      if (!e.Data.GetDataPresent(typeof(System.String)))
      {
        e.Effect = DragDropEffects.None;
        DropLocationLabel.Text = "None - no string data.";
        return;
      }

      // Set the effect based upon the KeyState.
      if ((e.KeyState & (8 + 32)) == (8 + 32) &&
        (e.AllowedEffect & DragDropEffects.Link) == DragDropEffects.Link)
      {
        // KeyState 8 + 32 = CTL + ALT

        // Link drag-and-drop effect.
        e.Effect = DragDropEffects.Link;
      }
      else if ((e.KeyState & 32) == 32 &&
        (e.AllowedEffect & DragDropEffects.Link) == DragDropEffects.Link)
      {
        // ALT KeyState for link.
        e.Effect = DragDropEffects.Link;
      }
      else if ((e.KeyState & 4) == 4 &&
        (e.AllowedEffect & DragDropEffects.Move) == DragDropEffects.Move)
      {
        // SHIFT KeyState for move.
        e.Effect = DragDropEffects.Move;
      }
      else if ((e.KeyState & 8) == 8 &&
        (e.AllowedEffect & DragDropEffects.Copy) == DragDropEffects.Copy)
      {
        // CTL KeyState for copy.
        e.Effect = DragDropEffects.Copy;
      }
      else if ((e.AllowedEffect & DragDropEffects.Move) == DragDropEffects.Move)
      {
        // By default, the drop action should be move, if allowed.
        e.Effect = DragDropEffects.Move;
      }
      else
      {
        e.Effect = DragDropEffects.None;
      }

      // Get the index of the item the mouse is below. 

      // The mouse locations are relative to the screen, so they must be 
      // converted to client coordinates.

      indexOfItemUnderMouseToDrop =
        ListDragTarget.IndexFromPoint(ListDragTarget.PointToClient(new Point(e.X, e.Y)));

      // Updates the label text.
      if (indexOfItemUnderMouseToDrop != ListBox.NoMatches)
      {
        DropLocationLabel.Text = "Drops before item #" + (indexOfItemUnderMouseToDrop + 1);
      }
      else
      {
        DropLocationLabel.Text = "Drops at the end.";
      }
    }
    private void ListDragTarget_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
    {
      // Ensure that the list item index is contained in the data.
      if (e.Data.GetDataPresent(typeof(System.String)))
      {
        Object item = e.Data.GetData(typeof(System.String));

        // Perform drag-and-drop, depending upon the effect.
        if (e.Effect == DragDropEffects.Copy ||
          e.Effect == DragDropEffects.Move)
        {
          // Insert the item.
          if (indexOfItemUnderMouseToDrop != ListBox.NoMatches)
            ListDragTarget.Items.Insert(indexOfItemUnderMouseToDrop, item);
          else
            ListDragTarget.Items.Add(item);
        }
      }
      // Reset the label text.
      DropLocationLabel.Text = "None";
    }
    private void ListDragSource_QueryContinueDrag(object sender, QueryContinueDragEventArgs e)
    {
      // Cancel the drag if the mouse moves off the form.
      ListBox lb = sender as ListBox;

      if (lb != null)
      {
        Form f = lb.FindForm();

        // Cancel the drag if the mouse moves off the form. The screenOffset
        // takes into account any desktop bands that may be at the top or left
        // side of the screen.
        if (((Control.MousePosition.X - screenOffset.X) < f.DesktopBounds.Left) ||
          ((Control.MousePosition.X - screenOffset.X) > f.DesktopBounds.Right) ||
          ((Control.MousePosition.Y - screenOffset.Y) < f.DesktopBounds.Top) ||
          ((Control.MousePosition.Y - screenOffset.Y) > f.DesktopBounds.Bottom))
        {
          e.Action = DragAction.Cancel;
        }
      }
    }
    private void ListDragTarget_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
    {
      // Reset the label text.
      DropLocationLabel.Text = "None";
    }
    private void ListDragTarget_DragLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      // Reset the label text.
      DropLocationLabel.Text = "None";
    }
  }
}
Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms

Public NotInheritable Class Form1
  Inherits Form

  Friend WithEvents ListDragSource As ListBox
  Friend WithEvents ListDragTarget As ListBox
  Friend WithEvents UseCustomCursorsCheck As CheckBox
  Friend WithEvents DropLocationLabel As Label

  Private indexOfItemUnderMouseToDrag As Integer
  Private indexOfItemUnderMouseToDrop As Integer

  Private dragBoxFromMouseDown As Rectangle
  Private screenOffset As Point

  Private MyNoDropCursor As Cursor
  Private MyNormalCursor As Cursor

  <STAThread()>
  Public Shared Sub Main()
    Application.Run(New Form1())
  End Sub

  Public Sub New()
    MyBase.New()

    Me.ListDragSource = New ListBox()
    Me.ListDragTarget = New ListBox()
    Me.UseCustomCursorsCheck = New CheckBox()
    Me.DropLocationLabel = New Label()

    Me.SuspendLayout()

    ' ListDragSource
    Me.ListDragSource.Items.AddRange(New Object() {"one", "two", "three", "four",
                            "five", "six", "seven", "eight",
                            "nine", "ten"})
    Me.ListDragSource.Location = New Point(10, 17)
    Me.ListDragSource.Size = New Size(120, 225)

    ' ListDragTarget
    Me.ListDragTarget.AllowDrop = True
    Me.ListDragTarget.Location = New Point(154, 17)
    Me.ListDragTarget.Size = New Size(120, 225)

    ' UseCustomCursorsCheck
    Me.UseCustomCursorsCheck.Location = New Point(10, 243)
    Me.UseCustomCursorsCheck.Size = New Size(137, 24)
    Me.UseCustomCursorsCheck.Text = "Use Custom Cursors"

    ' DropLocationLabel
    Me.DropLocationLabel.Location = New Point(154, 245)
    Me.DropLocationLabel.Size = New Size(137, 24)
    Me.DropLocationLabel.Text = "None"

    ' Form1
    Me.ClientSize = New Size(292, 270)
    Me.Controls.AddRange(New Control() {Me.ListDragSource,
                      Me.ListDragTarget,
                      Me.UseCustomCursorsCheck,
                      Me.DropLocationLabel})

    Me.Text = "drag-and-drop Example"
    Me.ResumeLayout(False)
  End Sub

  Private Sub ListDragSource_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseEventArgs) Handles ListDragSource.MouseDown
    ' Get the index of the item the mouse is below.
    indexOfItemUnderMouseToDrag = ListDragSource.IndexFromPoint(e.X, e.Y)

    If (indexOfItemUnderMouseToDrag <> ListBox.NoMatches) Then

      ' Remember the point where the mouse down occurred. The DragSize indicates
      ' the size that the mouse can move before a drag event should be started.
      Dim dragSize As Size = SystemInformation.DragSize

      ' Create a rectangle using the DragSize, with the mouse position being
      ' at the center of the rectangle.
      dragBoxFromMouseDown = New Rectangle(
       New Point(e.X - (dragSize.Width / 2), e.Y - (dragSize.Height / 2)),
       dragSize)
    Else
      ' Reset the rectangle if the mouse is not over an item in the ListBox.
      dragBoxFromMouseDown = Rectangle.Empty
    End If

  End Sub

  Private Sub ListDragSource_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseEventArgs) Handles ListDragSource.MouseUp
    ' Reset the drag rectangle when the mouse button is raised.
    dragBoxFromMouseDown = Rectangle.Empty
  End Sub

  Private Sub ListDragSource_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseEventArgs) Handles ListDragSource.MouseMove

    If ((e.Button And MouseButtons.Left) = MouseButtons.Left) Then

      ' If the mouse moves outside the rectangle, start the drag.
      If (Rectangle.op_Inequality(dragBoxFromMouseDown, Rectangle.Empty) And
        Not dragBoxFromMouseDown.Contains(e.X, e.Y)) Then

        ' Creates custom cursors for the drag-and-drop operation.
        Try
          MyNormalCursor = New Cursor("3dwarro.cur")
          MyNoDropCursor = New Cursor("3dwno.cur")

        Catch
          ' An error occurred while attempting to load the cursors so use
          ' standard cursors.
          UseCustomCursorsCheck.Checked = False
        Finally
          ' The screenOffset is used to account for any desktop bands 
          ' that may be at the top or left side of the screen when 
          ' determining when to cancel the drag drop operation.
          screenOffset = SystemInformation.WorkingArea.Location

          ' Proceed with the drag-and-drop, passing in the list item.
          Dim dropEffect As DragDropEffects = ListDragSource.DoDragDrop(
           ListDragSource.Items(indexOfItemUnderMouseToDrag),
           DragDropEffects.All Or DragDropEffects.Link)

          ' If the drag operation was a move then remove the item.
          If (dropEffect = DragDropEffects.Move) Then
            ListDragSource.Items.RemoveAt(indexOfItemUnderMouseToDrag)

            ' Select the previous item in the list as long as the list has an item.
            If (indexOfItemUnderMouseToDrag > 0) Then
              ListDragSource.SelectedIndex = indexOfItemUnderMouseToDrag - 1

            ElseIf (ListDragSource.Items.Count > 0) Then
              ' Selects the first item.
              ListDragSource.SelectedIndex = 0
            End If
          End If

          ' Dispose the cursors since they are no longer needed.
          If (Not MyNormalCursor Is Nothing) Then _
            MyNormalCursor.Dispose()

          If (Not MyNoDropCursor Is Nothing) Then _
            MyNoDropCursor.Dispose()
        End Try

      End If
    End If
  End Sub
  Private Sub ListDragSource_GiveFeedback(ByVal sender As Object, ByVal e As GiveFeedbackEventArgs) Handles ListDragSource.GiveFeedback
    ' Use custom cursors if the check box is checked.
    If (UseCustomCursorsCheck.Checked) Then

      ' Set the custom cursor based upon the effect.
      e.UseDefaultCursors = False
      If ((e.Effect And DragDropEffects.Move) = DragDropEffects.Move) Then
        Cursor.Current = MyNormalCursor
      Else
        Cursor.Current = MyNoDropCursor
      End If
    End If

  End Sub

  Private Sub ListDragTarget_DragOver(ByVal sender As Object, ByVal e As DragEventArgs) Handles ListDragTarget.DragOver
    ' Determine whether string data exists in the drop data. If not, then
    ' the drop effect reflects that the drop cannot occur.
    If Not (e.Data.GetDataPresent(GetType(System.String))) Then

      e.Effect = DragDropEffects.None
      DropLocationLabel.Text = "None - no string data."
      Return
    End If

    ' Set the effect based upon the KeyState.
    If ((e.KeyState And (8 + 32)) = (8 + 32) And
      (e.AllowedEffect And DragDropEffects.Link) = DragDropEffects.Link) Then
      ' KeyState 8 + 32 = CTL + ALT

      ' Link drag-and-drop effect.
      e.Effect = DragDropEffects.Link

    ElseIf ((e.KeyState And 32) = 32 And
      (e.AllowedEffect And DragDropEffects.Link) = DragDropEffects.Link) Then

      ' ALT KeyState for link.
      e.Effect = DragDropEffects.Link

    ElseIf ((e.KeyState And 4) = 4 And
      (e.AllowedEffect And DragDropEffects.Move) = DragDropEffects.Move) Then

      ' SHIFT KeyState for move.
      e.Effect = DragDropEffects.Move

    ElseIf ((e.KeyState And 8) = 8 And
      (e.AllowedEffect And DragDropEffects.Copy) = DragDropEffects.Copy) Then

      ' CTL KeyState for copy.
      e.Effect = DragDropEffects.Copy

    ElseIf ((e.AllowedEffect And DragDropEffects.Move) = DragDropEffects.Move) Then

      ' By default, the drop action should be move, if allowed.
      e.Effect = DragDropEffects.Move

    Else
      e.Effect = DragDropEffects.None
    End If

    ' Gets the index of the item the mouse is below. 

    ' The mouse locations are relative to the screen, so they must be 
    ' converted to client coordinates.

    indexOfItemUnderMouseToDrop =
      ListDragTarget.IndexFromPoint(ListDragTarget.PointToClient(New Point(e.X, e.Y)))

    ' Updates the label text.
    If (indexOfItemUnderMouseToDrop <> ListBox.NoMatches) Then
      DropLocationLabel.Text = "Drops before item #" & (indexOfItemUnderMouseToDrop + 1)
    Else
      DropLocationLabel.Text = "Drops at the end."
    End If

  End Sub

  Private Sub ListDragTarget_DragDrop(ByVal sender As Object, ByVal e As DragEventArgs) Handles ListDragTarget.DragDrop
    ' Ensures that the list item index is contained in the data.

    If (e.Data.GetDataPresent(GetType(System.String))) Then

      Dim item As Object = CType(e.Data.GetData(GetType(System.String)), System.Object)

      ' Perform drag-and-drop, depending upon the effect.
      If (e.Effect = DragDropEffects.Copy Or
        e.Effect = DragDropEffects.Move) Then

        ' Insert the item.
        If (indexOfItemUnderMouseToDrop <> ListBox.NoMatches) Then
          ListDragTarget.Items.Insert(indexOfItemUnderMouseToDrop, item)
        Else
          ListDragTarget.Items.Add(item)

        End If
      End If
      ' Reset the label text.
      DropLocationLabel.Text = "None"
    End If
  End Sub
  Private Sub ListDragSource_QueryContinueDrag(ByVal sender As Object, ByVal e As QueryContinueDragEventArgs) Handles ListDragSource.QueryContinueDrag
    ' Cancel the drag if the mouse moves off the form.
    Dim lb As ListBox = CType(sender, ListBox)

    If (lb IsNot Nothing) Then

      Dim f As Form = lb.FindForm()

      ' Cancel the drag if the mouse moves off the form. The screenOffset
      ' takes into account any desktop bands that may be at the top or left
      ' side of the screen.
      If (((Control.MousePosition.X - screenOffset.X) < f.DesktopBounds.Left) Or
        ((Control.MousePosition.X - screenOffset.X) > f.DesktopBounds.Right) Or
        ((Control.MousePosition.Y - screenOffset.Y) < f.DesktopBounds.Top) Or
        ((Control.MousePosition.Y - screenOffset.Y) > f.DesktopBounds.Bottom)) Then

        e.Action = DragAction.Cancel
      End If
    End If
  End Sub
  Private Sub ListDragTarget_DragEnter(ByVal sender As Object, ByVal e As DragEventArgs) Handles ListDragTarget.DragEnter
    ' Reset the label text.
    DropLocationLabel.Text = "None"
  End Sub
  Private Sub ListDragTarget_DragLeave(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles ListDragTarget.DragLeave
    ' Reset the label text.
    DropLocationLabel.Text = "None"
  End Sub
End Class

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak używać wyliczenia, DragDropEffects Aby określić, jak dane powinny być transferowane między kontrolkami wykorzystywanymi w operacji przeciągania i upuszczania.The following code example shows how to use the DragDropEffects enumeration to specify how data should be transferred between the controls involved in a drag-and-drop operation. Ten przykład wymaga, aby formularz zawierał RichTextBox kontrolkę i ListBox kontrolkę oraz że ListBox formant jest wypełniony listą prawidłowych nazw plików.This example requires that your form includes a RichTextBox control and a ListBox control and that the ListBox control is populated with a list of valid file names. Gdy użytkownik przeciągnie nazwę pliku na RichTextBox kontrolkę, zdarzenie kontrolki DragEnter jest wywoływane.When the user drags a file name onto the RichTextBox control, the control's DragEnter event is raised. W ramach procedury obsługi zdarzeń Effect Właściwość DragEventArgs jest inicjowana do DragDropEffects wskazywania, że dane, do których odwołuje się ścieżka pliku, powinny być skopiowane do RichTextBox kontrolki.Within the event handler, the Effect property of the DragEventArgs is initialized to DragDropEffects to indicate that the data referenced by the file path should be copied to the RichTextBox control.

private:
  void Form1_Load( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   // Sets the AllowDrop property so that data can be dragged onto the control.
   richTextBox1->AllowDrop = true;

   // Add code here to populate the ListBox1 with paths to text files.
  }

  void listBox1_MouseDown( Object^ sender, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e )
  {
   // Determines which item was selected.
   ListBox^ lb = (dynamic_cast<ListBox^>(sender));
   Point pt = Point(e->X,e->Y);
   int index = lb->IndexFromPoint( pt );

   // Starts a drag-and-drop operation with that item.
   if ( index >= 0 )
   {
     lb->DoDragDrop( lb->Items[ index ], DragDropEffects::Link );
   }
  }

  void richTextBox1_DragEnter( Object^ /*sender*/, DragEventArgs^ e )
  {
   // If the data is text, copy the data to the RichTextBox control.
   if ( e->Data->GetDataPresent( "Text" ) )
      e->Effect = DragDropEffects::Copy;
  }

  void richTextBox1_DragDrop( Object^ /*sender*/, DragEventArgs^ e )
  {
   // Loads the file into the control.
   richTextBox1->LoadFile( dynamic_cast<String^>(e->Data->GetData( "Text" )), System::Windows::Forms::RichTextBoxStreamType::RichText );
  }
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{
  // Sets the AllowDrop property so that data can be dragged onto the control.
  richTextBox1.AllowDrop = true;

  // Add code here to populate the ListBox1 with paths to text files.
}

private void listBox1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{
  // Determines which item was selected.
  ListBox lb =( (ListBox)sender);
  Point pt = new Point(e.X,e.Y);
  int index = lb.IndexFromPoint(pt);

  // Starts a drag-and-drop operation with that item.
  if(index>=0) 
  {
   lb.DoDragDrop(lb.Items[index].ToString(), DragDropEffects.Link);
  }
}

private void richTextBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e) 
{
  // If the data is text, copy the data to the RichTextBox control.
  if(e.Data.GetDataPresent("Text"))
   e.Effect = DragDropEffects.Copy;
}

private void richTextBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e) 
{
  // Loads the file into the control. 
  richTextBox1.LoadFile((String)e.Data.GetData("Text"), System.Windows.Forms.RichTextBoxStreamType.RichText);
}

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  ' Sets the AllowDrop property so that data can be dragged onto the control.
  RichTextBox1.AllowDrop = True

  ' Add code here to populate the ListBox1 with paths to text files.

End Sub

Private Sub RichTextBox1_DragEnter(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DragEventArgs) Handles RichTextBox1.DragEnter
  ' If the data is text, copy the data to the RichTextBox control.
  If (e.Data.GetDataPresent("Text")) Then
   e.Effect = DragDropEffects.Copy
  End If
End Sub


Private Overloads Sub RichTextBox1_DragDrop(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DragEventArgs) Handles RichTextBox1.DragDrop
  ' Loads the file into the control. 
  RichTextBox1.LoadFile(e.Data.GetData("Text"), System.Windows.Forms.RichTextBoxStreamType.RichText)
End Sub

Private Sub ListBox1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles ListBox1.MouseDown
  Dim Lb As ListBox
  Dim Pt As New Point(e.X, e.Y)
  Dim Index As Integer

  ' Determines which item was selected.
  Lb = sender
  Index = Lb.IndexFromPoint(Pt)

  ' Starts a drag-and-drop operation with that item.
  If Index >= 0 Then
   Lb.DoDragDrop(Lb.Items(Index), DragDropEffects.Link)
  End If
End Sub

Uwagi

allowedEffectsParametr określa, które operacje przeciągania mogą wystąpić.The allowedEffects parameter determines which drag operations can occur. Jeśli operacja przeciągania musi współpracować z aplikacjami w innym procesie, dane powinny być podstawową klasą zarządzaną ( String , Bitmap , lub Metafile ) lub obiektem, który implementuje ISerializable lub IDataObject .If the drag operation needs to interoperate with applications in another process, data should either be a base managed class (String, Bitmap, or Metafile), or an object that implements ISerializable or IDataObject.

Poniżej opisano, jak i kiedy są zgłaszane zdarzenia związane z operacjami przeciągania i upuszczania.The following describes how and when events related to drag-and-drop operations are raised.

DoDragDropMetoda określa kontrolkę pod bieżącą lokalizacją kursora.The DoDragDrop method determines the control under the current cursor location. Następnie sprawdza, czy formant jest prawidłowym obiektem docelowym upuszczania.It then checks to see if the control is a valid drop target.

Jeśli formant jest prawidłowym obiektem docelowym upuszczania, GiveFeedback zdarzenie jest wywoływane z określonym efektem przeciągania i upuszczania.If the control is a valid drop target, the GiveFeedback event is raised with the drag-and-drop effect specified. Aby zapoznać się z listą efektów przeciągania i upuszczania, zobacz DragDropEffects Wyliczenie.For a list of drag-and-drop effects, see the DragDropEffects enumeration.

Zmiany położenia kursora myszy, stanu klawiatury i stanu przycisku myszy są śledzone.Changes in the mouse cursor position, keyboard state, and mouse button state are tracked.

 • Jeśli użytkownik wyjdzie z okna, DragLeave zdarzenie jest zgłaszane.If the user moves out of a window, the DragLeave event is raised.

 • Jeśli mysz przejdzie do innej kontrolki, DragEnter zostanie wywołane dla tej kontrolki.If the mouse enters another control, the DragEnter for that control is raised.

 • Jeśli mysz jest przenoszona, ale pozostaje w tej samej kontrolce, DragOver zdarzenie jest zgłaszane.If the mouse moves but stays within the same control, the DragOver event is raised.

W przypadku zmiany stanu przycisku klawiatury lub myszy QueryContinueDrag zdarzenie jest wywoływane i określa, czy kontynuować przeciąganie, porzucić dane, czy anulować operację na podstawie wartości Action właściwości zdarzenia QueryContinueDragEventArgs .If there is a change in the keyboard or mouse button state, the QueryContinueDrag event is raised and determines whether to continue the drag, to drop the data, or to cancel the operation based on the value of the Action property of the event's QueryContinueDragEventArgs.

 • Jeśli wartość DragAction to Continue , DragOver zdarzenie jest wywoływane w celu kontynuowania operacji, a GiveFeedback zdarzenie jest zgłaszane z nowym efektem, dzięki czemu można ustawić odpowiednie opinie wizualne.If the value of DragAction is Continue, the DragOver event is raised to continue the operation and the GiveFeedback event is raised with the new effect so appropriate visual feedback can be set. Aby uzyskać listę prawidłowych efektów upuszczania, zobacz DragDropEffects Wyliczenie.For a list of valid drop effects, see the DragDropEffects enumeration.

  Uwaga

  DragOverZdarzenia i GiveFeedback są sparowane, dzięki czemu wskaźnik myszy porusza się nad elementem docelowym upuszczania, a użytkownik otrzymuje najbardziej aktualne informacje na temat pozycji myszy.The DragOver and GiveFeedback events are paired so that as the mouse moves across the drop target, the user is given the most up-to-date feedback on the mouse's position.

 • Jeśli wartość DragAction jest równa Drop , wartość efektu upuszczania jest zwracana do źródła, więc aplikacja źródłowa może wykonać odpowiednią operację na danych źródłowych, na przykład wyciąć dane, jeśli operacja była przenoszona.If the value of DragAction is Drop, the drop effect value is returned to the source, so the source application can perform the appropriate operation on the source data; for example, cut the data if the operation was a move.

 • Jeśli wartość DragAction to Cancel , DragLeave zdarzenie jest zgłaszane.If the value of DragAction is Cancel, the DragLeave event is raised.

Uwaga

DoDragDropMetoda przechwytuje wszystkie wyjątki i ponownie generuje tylko następujące wyjątki zabezpieczeń i krytycznych:The DoDragDrop method catches all exceptions and rethrows only the following security or critical exceptions:

 • SecurityExceptionSecurityException

 • NullReferenceExceptionNullReferenceException

 • StackOverflowExceptionStackOverflowException

 • OutOfMemoryExceptionOutOfMemoryException

 • ThreadAbortExceptionThreadAbortException

 • ExecutionEngineExceptionExecutionEngineException

 • IndexOutOfRangeExceptionIndexOutOfRangeException

 • AccessViolationExceptionAccessViolationException

Dotyczy

Zobacz też