Control.GetContainerControl Metoda

Definicja

Zwraca następny ContainerControl łańcuch formantów nadrzędnych formantu.Returns the next ContainerControl up the control's chain of parent controls.

public:
 System::Windows::Forms::IContainerControl ^ GetContainerControl();
public System.Windows.Forms.IContainerControl GetContainerControl ();
member this.GetContainerControl : unit -> System.Windows.Forms.IContainerControl
Public Function GetContainerControl () As IContainerControl

Zwraca

IContainerControl

Obiekt IContainerControl , który reprezentuje element nadrzędny obiektu Control .An IContainerControl, that represents the parent of the Control.

Dotyczy

Zobacz też