Control.HelpRequested Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy użytkownik zażąda pomocy do formantu.Occurs when the user requests help for a control.

public:
 event System::Windows::Forms::HelpEventHandler ^ HelpRequested;
public event System.Windows.Forms.HelpEventHandler HelpRequested;
member this.HelpRequested : System.Windows.Forms.HelpEventHandler 
Public Custom Event HelpRequested As HelpEventHandler 

Typ zdarzenia

HelpEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje obsługę HelpRequested zdarzenia w celu wyświetlenia niestandardowej zawartości pomocy w formularzu zawierającym cztery pola adresu.The following code example demonstrates handling the HelpRequested event to display custom Help content on a form containing four address fields. HelpRequestedZdarzenie jest wywoływane przez naciśnięcie klawisza F1 z fokusem w polu adres lub za pomocą przycisku Pomoc kontekstowa i kliknięciem kursora pomocy w polu adres.The HelpRequested event is raised either by pressing the F1 key with the focus in an address field, or by the using the context-sensitive Help button and clicking the Help cursor on an address field. HandledWłaściwość jest ustawiona na wartość true, aby wskazać, że HelpRequested zdarzenie jest obsługiwane.The Handled property is set to true to indicate that the HelpRequested event is handled. W przykładzie pokazano również, jak przechowywać tekst pomocy we Control.Tag właściwości.The example also demonstrates storing the Help text in the Control.Tag property.

#using <System.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.Drawing.dll>

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Windows::Forms;
public ref class Form1: public System::Windows::Forms::Form
{
private:
  System::Windows::Forms::TextBox^ addressTextBox;
  System::Windows::Forms::Label ^ label2;
  System::Windows::Forms::TextBox^ cityTextBox;
  System::Windows::Forms::Label ^ label3;
  System::Windows::Forms::TextBox^ stateTextBox;
  System::Windows::Forms::TextBox^ zipTextBox;
  System::Windows::Forms::Label ^ helpLabel;

public:
  Form1()
  {
   this->addressTextBox = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
   this->helpLabel = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->label2 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->cityTextBox = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
   this->label3 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->stateTextBox = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
   this->zipTextBox = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
   
   // Help Label
   this->helpLabel->BorderStyle = System::Windows::Forms::BorderStyle::Fixed3D;
   this->helpLabel->Location = System::Drawing::Point( 8, 80 );
   this->helpLabel->Size = System::Drawing::Size( 272, 72 );
   this->helpLabel->Text = "Click on any control to give it focus, and then press F1 to display help for that control. Alternately, you can click the help button at the top of the dialog and then click on a control.";
   
   // Address Label
   this->label2->Location = System::Drawing::Point( 16, 8 );
   this->label2->Size = System::Drawing::Size( 100, 16 );
   this->label2->Text = "Address:";
   
   // Comma Label
   this->label3->Location = System::Drawing::Point( 136, 56 );
   this->label3->Size = System::Drawing::Size( 16, 16 );
   this->label3->Text = ", ";
   
   // Address TextBox
   this->addressTextBox->Location = System::Drawing::Point( 16, 24 );
   this->addressTextBox->Size = System::Drawing::Size( 264, 20 );
   this->addressTextBox->TabIndex = 0;
   this->addressTextBox->Tag = "Enter the street address in this text box.";
   this->addressTextBox->Text = "";
   this->addressTextBox->HelpRequested += gcnew System::Windows::Forms::HelpEventHandler( this, &Form1::textBox_HelpRequested );
   
   // City TextBox
   this->cityTextBox->Location = System::Drawing::Point( 16, 48 );
   this->cityTextBox->Size = System::Drawing::Size( 120, 20 );
   this->cityTextBox->TabIndex = 3;
   this->cityTextBox->Tag = "Enter the city here.";
   this->cityTextBox->Text = "";
   this->cityTextBox->HelpRequested += gcnew System::Windows::Forms::HelpEventHandler( this, &Form1::textBox_HelpRequested );
   
   // State TextBox
   this->stateTextBox->Location = System::Drawing::Point( 152, 48 );
   this->stateTextBox->MaxLength = 2;
   this->stateTextBox->Size = System::Drawing::Size( 32, 20 );
   this->stateTextBox->TabIndex = 5;
   this->stateTextBox->Tag = "Enter the state in this text box.";
   this->stateTextBox->Text = "";
   this->stateTextBox->HelpRequested += gcnew System::Windows::Forms::HelpEventHandler( this, &Form1::textBox_HelpRequested );
   
   // Zip TextBox
   this->zipTextBox->Location = System::Drawing::Point( 192, 48 );
   this->zipTextBox->Name = "zipTextBox";
   this->zipTextBox->Size = System::Drawing::Size( 88, 20 );
   this->zipTextBox->TabIndex = 6;
   this->zipTextBox->Tag = "Enter the zip code here.";
   this->zipTextBox->Text = "";
   this->zipTextBox->HelpRequested += gcnew System::Windows::Forms::HelpEventHandler( this, &Form1::textBox_HelpRequested );
   
   // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
   this->ClientSize = System::Drawing::Size( 292, 160 );
   array<System::Windows::Forms::Control^>^temp0 = {this->zipTextBox,this->stateTextBox,this->label3,this->cityTextBox,this->label2,this->helpLabel,this->addressTextBox};
   this->Controls->AddRange( temp0 );
   this->FormBorderStyle = System::Windows::Forms::FormBorderStyle::FixedDialog;
   this->HelpButton = true;
   this->MaximizeBox = false;
   this->MinimizeBox = false;
   this->Text = "Help Event Demonstration";
  }


private:
  void textBox_HelpRequested( Object^ sender, System::Windows::Forms::HelpEventArgs^ hlpevent )
  {
   
   // This event is raised when the F1 key is pressed or the
   // Help cursor is clicked on any of the address fields.
   // The Help text for the field is in the control's
   // Tag property. It is retrieved and displayed in the label.
   Control^ requestingControl = dynamic_cast<Control^>(sender);
   helpLabel->Text = dynamic_cast<String^>(requestingControl->Tag);
   hlpevent->Handled = true;
  }

};


[STAThread]
int main()
{
  Application::Run( gcnew Form1 );
}

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
  private System.Windows.Forms.TextBox addressTextBox;
  private System.Windows.Forms.Label label2;
  private System.Windows.Forms.TextBox cityTextBox;
  private System.Windows.Forms.Label label3;
  private System.Windows.Forms.TextBox stateTextBox;
  private System.Windows.Forms.TextBox zipTextBox;
  private System.Windows.Forms.Label helpLabel;

  [STAThread]
  static void Main() 
  {
    Application.Run(new Form1());
  }

  public Form1()
  {
    this.addressTextBox = new System.Windows.Forms.TextBox();
    this.helpLabel = new System.Windows.Forms.Label();
    this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
    this.cityTextBox = new System.Windows.Forms.TextBox();
    this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
    this.stateTextBox = new System.Windows.Forms.TextBox();
    this.zipTextBox = new System.Windows.Forms.TextBox();

    // Help Label
    this.helpLabel.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D;
    this.helpLabel.Location = new System.Drawing.Point(8, 80);
    this.helpLabel.Size = new System.Drawing.Size(272, 72);
    this.helpLabel.Text = "Click on any control to give it focus, and then " +
      "press F1 to display help for that control. Alternately, you can " +
      "click the help button at the top of the dialog and then click on a control.";

    // Address Label
    this.label2.Location = new System.Drawing.Point(16, 8);
    this.label2.Size = new System.Drawing.Size(100, 16);
    this.label2.Text = "Address:";

    // Comma Label
    this.label3.Location = new System.Drawing.Point(136, 56);
    this.label3.Size = new System.Drawing.Size(16, 16);
    this.label3.Text = ",";

    // Address TextBox
    this.addressTextBox.Location = new System.Drawing.Point(16, 24);
    this.addressTextBox.Size = new System.Drawing.Size(264, 20);
    this.addressTextBox.TabIndex = 0;
    this.addressTextBox.Tag = "Enter the street address in this text box.";
    this.addressTextBox.Text = "";
    this.addressTextBox.HelpRequested += new System.Windows.Forms.HelpEventHandler(this.textBox_HelpRequested);

    // City TextBox
    this.cityTextBox.Location = new System.Drawing.Point(16, 48);
    this.cityTextBox.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
    this.cityTextBox.TabIndex = 3;
    this.cityTextBox.Tag = "Enter the city here.";
    this.cityTextBox.Text = "";
    this.cityTextBox.HelpRequested += new System.Windows.Forms.HelpEventHandler(this.textBox_HelpRequested);

    // State TextBox
    this.stateTextBox.Location = new System.Drawing.Point(152, 48);
    this.stateTextBox.MaxLength = 2;
    this.stateTextBox.Size = new System.Drawing.Size(32, 20);
    this.stateTextBox.TabIndex = 5;
    this.stateTextBox.Tag = "Enter the state in this text box.";
    this.stateTextBox.Text = "";
    this.stateTextBox.HelpRequested += new System.Windows.Forms.HelpEventHandler(this.textBox_HelpRequested);

    // Zip TextBox
    this.zipTextBox.Location = new System.Drawing.Point(192, 48);
    this.zipTextBox.Name = "zipTextBox";
    this.zipTextBox.Size = new System.Drawing.Size(88, 20);
    this.zipTextBox.TabIndex = 6;
    this.zipTextBox.Tag = "Enter the zip code here.";
    this.zipTextBox.Text = "";
    this.zipTextBox.HelpRequested += new System.Windows.Forms.HelpEventHandler(this.textBox_HelpRequested);

    // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
    this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 160);
    this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] { this.zipTextBox, 
                this.stateTextBox, this.label3, this.cityTextBox, 
                this.label2, this.helpLabel, this.addressTextBox});

    this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog;
    this.HelpButton = true;
    this.MaximizeBox = false;
    this.MinimizeBox = false;
    this.Text = "Help Event Demonstration";  
  }

  private void textBox_HelpRequested(object sender, System.Windows.Forms.HelpEventArgs hlpevent)
  {
    // This event is raised when the F1 key is pressed or the
    // Help cursor is clicked on any of the address fields.
    // The Help text for the field is in the control's
    // Tag property. It is retrieved and displayed in the label.

    Control requestingControl = (Control)sender;
    helpLabel.Text = (string)requestingControl.Tag;
    hlpevent.Handled = true;
  }
}
Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms

Public Class Form1
  Inherits System.Windows.Forms.Form
  Private WithEvents addressTextBox As System.Windows.Forms.TextBox
  Private WithEvents label2 As System.Windows.Forms.Label
  Private WithEvents cityTextBox As System.Windows.Forms.TextBox
  Private WithEvents label3 As System.Windows.Forms.Label
  Private WithEvents stateTextBox As System.Windows.Forms.TextBox
  Private WithEvents zipTextBox As System.Windows.Forms.TextBox
  Private WithEvents helpLabel As System.Windows.Forms.Label

  <STAThread()> _
  Shared Sub Main()
    Application.Run(New Form1)
  End Sub

  Public Sub New()
    Me.addressTextBox = New System.Windows.Forms.TextBox
    Me.helpLabel = New System.Windows.Forms.Label
    Me.label2 = New System.Windows.Forms.Label
    Me.cityTextBox = New System.Windows.Forms.TextBox
    Me.label3 = New System.Windows.Forms.Label
    Me.stateTextBox = New System.Windows.Forms.TextBox
    Me.zipTextBox = New System.Windows.Forms.TextBox

    ' Help Label
    Me.helpLabel.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D
    Me.helpLabel.Location = New System.Drawing.Point(8, 80)
    Me.helpLabel.Size = New System.Drawing.Size(272, 72)
    Me.helpLabel.Text = "Click on any control to give it focus, and then " & _
      "press F1 to display help for that" + " control. Alternately, you can " & _
      "click the help button at the top of the dialog and then click on a control."

    ' Address Label
    Me.label2.Location = New System.Drawing.Point(16, 8)
    Me.label2.Size = New System.Drawing.Size(100, 16)
    Me.label2.Text = "Address:"

    ' Comma Label
    Me.label3.Location = New System.Drawing.Point(136, 56)
    Me.label3.Size = New System.Drawing.Size(16, 16)
    Me.label3.Text = ","

    ' Address TextBox
    Me.addressTextBox.Location = New System.Drawing.Point(16, 24)
    Me.addressTextBox.Size = New System.Drawing.Size(264, 20)
    Me.addressTextBox.TabIndex = 0
    Me.addressTextBox.Tag = "Enter the stree address in this text box."
    Me.addressTextBox.Text = ""

    ' City TextBox
    Me.cityTextBox.Location = New System.Drawing.Point(16, 48)
    Me.cityTextBox.Size = New System.Drawing.Size(120, 20)
    Me.cityTextBox.TabIndex = 3
    Me.cityTextBox.Tag = "Enter the city here."
    Me.cityTextBox.Text = ""

    ' State TextBox
    Me.stateTextBox.Location = New System.Drawing.Point(152, 48)
    Me.stateTextBox.MaxLength = 2
    Me.stateTextBox.Size = New System.Drawing.Size(32, 20)
    Me.stateTextBox.TabIndex = 5
    Me.stateTextBox.Tag = "Enter the state in this text box."
    Me.stateTextBox.Text = ""

    ' Zip TextBox
    Me.zipTextBox.Location = New System.Drawing.Point(192, 48)
    Me.zipTextBox.Size = New System.Drawing.Size(88, 20)
    Me.zipTextBox.TabIndex = 6
    Me.zipTextBox.Tag = "Enter the zip code here."
    Me.zipTextBox.Text = ""

    ' Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 160)
    Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {Me.zipTextBox, _
                Me.stateTextBox, Me.label3, Me.cityTextBox, _
                Me.label2, Me.helpLabel, Me.addressTextBox})
    Me.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog
    Me.HelpButton = True
    Me.MaximizeBox = False
    Me.MinimizeBox = False
    Me.Text = "Help Event Demonstration"
  End Sub

  Private Sub textBox_HelpRequested(ByVal sender As Object, ByVal hlpevent As System.Windows.Forms.HelpEventArgs) Handles addressTextBox.HelpRequested, cityTextBox.HelpRequested, stateTextBox.HelpRequested, zipTextBox.HelpRequested
    ' This event is raised when the F1 key is pressed or the
    ' Help cursor is clicked on any of the address fields.
    ' The Help text for the field is in the control's
    ' Tag property. It is retrieved and displayed in the label.

    Dim requestingControl As Control = CType(sender, Control)
    helpLabel.Text = CStr(requestingControl.Tag)
    hlpevent.Handled = True

  End Sub
End Class

Uwagi

HelpRequestedZdarzenie jest często wywoływane, gdy użytkownik naciśnie klawisz F1 lub kliknięty jest skojarzony kontekstowy przycisk pomocy.The HelpRequested event is commonly raised when the user presses the F1 key or an associated context-sensitive help button is clicked.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też