Control.ImeModeChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy ImeMode Właściwość zostanie zmieniona.Occurs when the ImeMode property has changed.

public:
 event EventHandler ^ ImeModeChanged;
public event EventHandler ImeModeChanged;
member this.ImeModeChanged : EventHandler 
Public Custom Event ImeModeChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu jest programem obsługi zdarzeń, który jest wykonywany, gdy Text wartość właściwości zostanie zmieniona.The following code example is an event handler that is executed when the Text property value changes. ControlKlasa ma kilka metod o nazwie PropertyName wzorca nazw Changed , które są wywoływane w przypadku zmiany odpowiadającej wartości PropertyName (PropertyName reprezentuje nazwę odpowiedniej właściwości).The Control class has several methods with the name pattern PropertyNameChanged that are raised when the corresponding PropertyName value changes (PropertyName represents the name of the corresponding property).

Poniższy przykład kodu zmienia ForeColor TextBox dane z wyświetlanej waluty.The following code example changes the ForeColor of a TextBox displaying currency data. Przykład konwertuje tekst na liczbę dziesiętną i zmienia wartość na, ForeColor Color.Red Jeśli liczba jest ujemna i do Color.Black , jeśli liczba jest dodatnia.The example converts the text to a decimal number and changes the ForeColor to Color.Red if the number is negative and to Color.Black if the number is positive. Ten przykład wymaga, aby Form zawierał TextBox .This example requires that you have a Form that contains a TextBox.

private:
  void currencyTextBox_TextChanged( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   try
   {
     // Convert the text to a Double and determine if it is a negative number.
     if ( Double::Parse( currencyTextBox->Text ) < 0 )
     {
      // If the number is negative, display it in Red.
      currencyTextBox->ForeColor = Color::Red;
     }
     else
     {
      // If the number is not negative, display it in Black.
      currencyTextBox->ForeColor = Color::Black;
     }
   }
   catch ( Exception^ ) 
   {
     // If there is an error, display the text using the system colors.
     currencyTextBox->ForeColor = SystemColors::ControlText;
   }
  }
private void currencyTextBox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
  try
  {
   // Convert the text to a Double and determine if it is a negative number.
   if(double.Parse(currencyTextBox.Text) < 0)
   {
     // If the number is negative, display it in Red.
     currencyTextBox.ForeColor = Color.Red;
   }
   else
   {
     // If the number is not negative, display it in Black.
     currencyTextBox.ForeColor = Color.Black;
   }
  }
  catch
  {
   // If there is an error, display the text using the system colors.
   currencyTextBox.ForeColor = SystemColors.ControlText;
  }
}
Private Sub currencyTextBox_TextChanged(sender As Object, _ 
 e As EventArgs) Handles currencyTextBox.TextChanged
  Try
   ' Convert the text to a Double and determine if it is a negative number.
   If Double.Parse(currencyTextBox.Text) < 0 Then
     ' If the number is negative, display it in Red.
     currencyTextBox.ForeColor = Color.Red
   Else
     ' If the number is not negative, display it in Black.
     currencyTextBox.ForeColor = Color.Black
   End If
  Catch
   ' If there is an error, display the text using the system colors.
   currencyTextBox.ForeColor = SystemColors.ControlText
  End Try
End Sub 

Uwagi

To zdarzenie jest zgłaszane, jeśli ImeMode Właściwość zostanie zmieniona przez modyfikację programistyczną lub przez interakcję.This event is raised if the ImeMode property is changed by either a programmatic modification or through interaction.

Kontrolki, które nie obsługują menedżerów metody wejściowej, nigdy nie spowodują zgłoszenia tego zdarzenia.Controls that do not support Input Method Managers will never raise this event.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też