Control.MaximumSize Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia rozmiar, który jest górnym limitem, który może być określony przez GetPreferredSize(Size).Gets or sets the size that is the upper limit that GetPreferredSize(Size) can specify.

public:
 virtual property System::Drawing::Size MaximumSize { System::Drawing::Size get(); void set(System::Drawing::Size value); };
public virtual System.Drawing.Size MaximumSize { get; set; }
member this.MaximumSize : System.Drawing.Size with get, set
Public Overridable Property MaximumSize As Size

Wartość właściwości

Uporządkowana para typu Size reprezentująca szerokość i wysokość prostokąta.An ordered pair of type Size representing the width and height of a rectangle.

Dotyczy