Control.MaximumSize Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia rozmiar, który jest górnym limitem, który GetPreferredSize(Size) może być określony.Gets or sets the size that is the upper limit that GetPreferredSize(Size) can specify.

public:
 virtual property System::Drawing::Size MaximumSize { System::Drawing::Size get(); void set(System::Drawing::Size value); };
public virtual System.Drawing.Size MaximumSize { get; set; }
member this.MaximumSize : System.Drawing.Size with get, set
Public Overridable Property MaximumSize As Size

Wartość właściwości

Size

Uporządkowana para typu Size reprezentująca szerokość i wysokość prostokąta.An ordered pair of type Size representing the width and height of a rectangle.

Dotyczy