Control.MinimumSize Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia rozmiar, który jest dolnym limitem, który GetPreferredSize(Size) może określić.Gets or sets the size that is the lower limit that GetPreferredSize(Size) can specify.

public:
 virtual property System::Drawing::Size MinimumSize { System::Drawing::Size get(); void set(System::Drawing::Size value); };
public virtual System.Drawing.Size MinimumSize { get; set; }
member this.MinimumSize : System.Drawing.Size with get, set
Public Overridable Property MinimumSize As Size

Wartość właściwości

Uporządkowana para typu Size reprezentująca szerokość i wysokość prostokąta.An ordered pair of type Size representing the width and height of a rectangle.

Dotyczy