Control.MouseHover Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wskaźnik myszy zatrzyma się na dłużej na formancie.Occurs when the mouse pointer rests on the control.

public:
 event EventHandler ^ MouseHover;
public event EventHandler MouseHover;
member this.MouseHover : EventHandler 
Public Custom Event MouseHover As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie różnych zdarzeń myszy do rysowania ścieżki myszy na Panel .The following code example demonstrates using different mouse events to draw the path of the mouse on a Panel. Segment linii jest dodawany do GraphicsPath dla każdego MouseMove i MouseDown zdarzenia, które wystąpiły.A line segment is added to the GraphicsPath for each MouseMove and MouseDown events that occur. Aby zaktualizować grafikę, Invalidate Metoda jest wywoływana dla Panel każdego MouseDown MouseUp zdarzenia i.To update the graphics, the Invalidate method is called for the Panel on each MouseDown and MouseUp event. Ponadto ścieżka graficzna jest przewijana w górę lub w dół w przypadku MouseWheel wystąpienia zdarzenia.In addition, the graphic path is scrolled up or down when the MouseWheel event occurs. Dodatkowe zdarzenia myszy, takie jak MouseHover , są również identyfikowane na ekranie.Additional mouse events, like MouseHover, are identified on screen as well. Również wyświetlane na ekranie są dodatkowymi informacjami na temat myszy z SystemInformation klasy.Also displayed on the screen is additional information about the mouse from the SystemInformation class.

#using <System.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.Drawing.dll>

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Windows::Forms;

namespace MouseEvent
{
   public ref class Form1: public System::Windows::Forms::Form
   {
   private:
      System::Windows::Forms::Panel^ panel1;
      System::Windows::Forms::Label ^ label1;
      System::Windows::Forms::Label ^ label2;
      System::Windows::Forms::Label ^ label3;
      System::Windows::Forms::Label ^ label4;
      System::Windows::Forms::Label ^ label5;
      System::Windows::Forms::Label ^ label6;
      System::Windows::Forms::Label ^ label7;
      System::Windows::Forms::Label ^ label8;
      System::Windows::Forms::Label ^ label9;
      System::Windows::Forms::Button^ clearButton;
      System::Drawing::Drawing2D::GraphicsPath^ mousePath;
      System::Windows::Forms::GroupBox^ groupBox1;
      int fontSize;

   public:
      Form1()
      {
         fontSize = 20;
         mousePath = gcnew System::Drawing::Drawing2D::GraphicsPath;
         this->panel1 = gcnew System::Windows::Forms::Panel;
         this->label1 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
         this->clearButton = gcnew System::Windows::Forms::Button;
         this->label2 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
         this->label3 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
         this->label4 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
         this->label5 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
         this->label6 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
         this->label7 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
         this->label8 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
         this->label9 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
         this->groupBox1 = gcnew System::Windows::Forms::GroupBox;
         
         // Mouse Events Label
         this->label1->Location = System::Drawing::Point( 24, 504 );
         this->label1->Size = System::Drawing::Size( 392, 23 );
         
         // DoubleClickSize Label
         this->label2->AutoSize = true;
         this->label2->Location = System::Drawing::Point( 24, 48 );
         this->label2->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
         
         // DoubleClickTime Label
         this->label3->AutoSize = true;
         this->label3->Location = System::Drawing::Point( 24, 72 );
         this->label3->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
         
         // MousePresent Label
         this->label4->AutoSize = true;
         this->label4->Location = System::Drawing::Point( 24, 96 );
         this->label4->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
         
         // MouseButtons Label
         this->label5->AutoSize = true;
         this->label5->Location = System::Drawing::Point( 24, 120 );
         this->label5->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
         
         // MouseButtonsSwapped Label
         this->label6->AutoSize = true;
         this->label6->Location = System::Drawing::Point( 320, 48 );
         this->label6->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
         
         // MouseWheelPresent Label
         this->label7->AutoSize = true;
         this->label7->Location = System::Drawing::Point( 320, 72 );
         this->label7->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
         
         // MouseWheelScrollLines Label
         this->label8->AutoSize = true;
         this->label8->Location = System::Drawing::Point( 320, 96 );
         this->label8->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
         
         // NativeMouseWheelSupport Label
         this->label9->AutoSize = true;
         this->label9->Location = System::Drawing::Point( 320, 120 );
         this->label9->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
         
         // Mouse Panel
         this->panel1->Anchor = static_cast<System::Windows::Forms::AnchorStyles>(System::Windows::Forms::AnchorStyles::Top | System::Windows::Forms::AnchorStyles::Left | System::Windows::Forms::AnchorStyles::Right);
         this->panel1->BackColor = System::Drawing::SystemColors::ControlDark;
         this->panel1->Location = System::Drawing::Point( 16, 160 );
         this->panel1->Size = System::Drawing::Size( 664, 320 );
         this->panel1->MouseUp += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler( this, &Form1::panel1_MouseUp );
         this->panel1->Paint += gcnew System::Windows::Forms::PaintEventHandler( this, &Form1::panel1_Paint );
         this->panel1->MouseEnter += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::panel1_MouseEnter );
         this->panel1->MouseHover += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::panel1_MouseHover );
         this->panel1->MouseMove += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler( this, &Form1::panel1_MouseMove );
         this->panel1->MouseLeave += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::panel1_MouseLeave );
         this->panel1->MouseDown += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler( this, &Form1::panel1_MouseDown );
         this->panel1->MouseWheel += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler( this, &Form1::panel1_MouseWheel );
         
         // Clear Button
         this->clearButton->Anchor = static_cast<System::Windows::Forms::AnchorStyles>(System::Windows::Forms::AnchorStyles::Top | System::Windows::Forms::AnchorStyles::Right);
         this->clearButton->Location = System::Drawing::Point( 592, 504 );
         this->clearButton->TabIndex = 1;
         this->clearButton->Text = "Clear";
         this->clearButton->Click += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::clearButton_Click );
         
         // GroupBox
         this->groupBox1->Anchor = static_cast<System::Windows::Forms::AnchorStyles>(System::Windows::Forms::AnchorStyles::Top | System::Windows::Forms::AnchorStyles::Left | System::Windows::Forms::AnchorStyles::Right);
         this->groupBox1->Location = System::Drawing::Point( 16, 24 );
         this->groupBox1->Size = System::Drawing::Size( 664, 128 );
         this->groupBox1->Text = "System::Windows::Forms::SystemInformation";
         
         // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
         this->ClientSize = System::Drawing::Size( 696, 534 );
         array<System::Windows::Forms::Control^>^temp0 = {this->label9,this->label8,this->label7,this->label6,this->label5,this->label4,this->label3,this->label2,this->clearButton,this->panel1,this->label1,this->groupBox1};
         this->Controls->AddRange( temp0 );
         this->Text = "Mouse Event Example";
         
         // Displays information about the system mouse.
         label2->Text = "SystemInformation::DoubleClickSize: {0}",SystemInformation::DoubleClickSize;
         label3->Text = "SystemInformation::DoubleClickTime: {0}",SystemInformation::DoubleClickTime;
         label4->Text = "SystemInformation::MousePresent: {0}",SystemInformation::MousePresent;
         label5->Text = "SystemInformation::MouseButtons: {0}",SystemInformation::MouseButtons;
         label6->Text = "SystemInformation::MouseButtonsSwapped: {0}",SystemInformation::MouseButtonsSwapped;
         label7->Text = "SystemInformation::MouseWheelPresent: {0}",SystemInformation::MouseWheelPresent;
         label8->Text = "SystemInformation::MouseWheelScrollLines: {0}",SystemInformation::MouseWheelScrollLines;
         label9->Text = "SystemInformation::NativeMouseWheelSupport: {0}",SystemInformation::NativeMouseWheelSupport;
      }

   private:
      void panel1_MouseDown( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e )
      {
         // Update the mouse path with the mouse information
         Point mouseDownLocation = Point(e->X,e->Y);
         String^ eventString = nullptr;
         switch ( e->Button )
         {
            case ::MouseButtons::Left:
               eventString = "L";
               break;

            case ::MouseButtons::Right:
               eventString = "R";
               break;

            case ::MouseButtons::Middle:
               eventString = "M";
               break;

            case ::MouseButtons::XButton1:
               eventString = "X1";
               break;

            case ::MouseButtons::XButton2:
               eventString = "X2";
               break;

            case ::MouseButtons::None:
            default:
               break;
         }
         if ( eventString != nullptr )
         {
            mousePath->AddString( eventString, FontFamily::GenericSerif, (int)FontStyle::Bold, (float)fontSize, mouseDownLocation, StringFormat::GenericDefault );
         }
         else
         {
            mousePath->AddLine( mouseDownLocation, mouseDownLocation );
         }

         panel1->Focus();
         panel1->Invalidate();
      }

      void panel1_MouseEnter( Object^ sender, System::EventArgs^ /*e*/ )
      {
         
         // Update the mouse event label to indicate the MouseEnter event occurred.
         label1->Text = String::Concat( sender->GetType(), ": MouseEnter" );
      }

      void panel1_MouseHover( Object^ sender, System::EventArgs^ /*e*/ )
      {
         
         // Update the mouse event label to indicate the MouseHover event occurred.
         label1->Text = String::Concat( sender->GetType(), ": MouseHover" );
      }

      void panel1_MouseLeave( Object^ sender, System::EventArgs^ /*e*/ )
      {
         
         // Update the mouse event label to indicate the MouseLeave event occurred.
         label1->Text = String::Concat( sender->GetType(), ": MouseLeave" );
      }

      void panel1_MouseMove( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e )
      {
         // Update the mouse path that is drawn onto the Panel.
         int mouseX = e->X;
         int mouseY = e->Y;
         mousePath->AddLine( mouseX, mouseY, mouseX, mouseY );
      }

      void panel1_MouseWheel( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e )
      {
         // Update the drawing based upon the mouse wheel scrolling.
         int numberOfTextLinesToMove = e->Delta * SystemInformation::MouseWheelScrollLines / 120;
         int numberOfPixelsToMove = numberOfTextLinesToMove * fontSize;
         if ( numberOfPixelsToMove != 0 )
         {
            System::Drawing::Drawing2D::Matrix^ translateMatrix = gcnew System::Drawing::Drawing2D::Matrix;
            translateMatrix->Translate( 0, (float)numberOfPixelsToMove );
            mousePath->Transform(translateMatrix);
         }

         panel1->Invalidate();
      }

      void panel1_MouseUp( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e )
      {
         Point mouseUpLocation = System::Drawing::Point( e->X, e->Y );
         
         // Show the number of clicks in the path graphic.
         int numberOfClicks = e->Clicks;
         mousePath->AddString( String::Format( "   {0}", numberOfClicks ), FontFamily::GenericSerif, (int)FontStyle::Bold, (float)fontSize, mouseUpLocation, StringFormat::GenericDefault );
         panel1->Invalidate();
      }

      void panel1_Paint( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::PaintEventArgs^ e )
      {
         // Perform the painting of the Panel.
         e->Graphics->DrawPath( System::Drawing::Pens::DarkRed, mousePath );
      }

      void clearButton_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
      {
         // Clear the Panel display.
         delete mousePath;
         mousePath = gcnew System::Drawing::Drawing2D::GraphicsPath;
         panel1->Invalidate();
      }
   };
}

[STAThread]
int main()
{
   Application::Run( gcnew MouseEvent::Form1 );
}
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace MouseEvent
{
    public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
    {
        private System.Windows.Forms.Panel panel1;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.Label label3;
        private System.Windows.Forms.Label label4;
        private System.Windows.Forms.Label label5;
        private System.Windows.Forms.Label label6;
        private System.Windows.Forms.Label label7;
        private System.Windows.Forms.Label label8;
        private System.Windows.Forms.Label label9;
        private System.Windows.Forms.Button clearButton;
        private System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath mousePath;
        private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;

        private int fontSize = 20;        

        [STAThread]
        static void Main() 
        {
            Application.Run(new Form1());
        }

        public Form1()
        {            
            mousePath = new System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath();

            this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.clearButton = new System.Windows.Forms.Button();
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label7 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label8 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label9 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();

            // Mouse Events Label
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(24, 504);
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(392, 23);
            // DoubleClickSize Label
            this.label2.AutoSize = true;
            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(24, 48);
            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
            // DoubleClickTime Label
            this.label3.AutoSize = true;
            this.label3.Location = new System.Drawing.Point(24, 72);
            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
            // MousePresent Label
            this.label4.AutoSize = true;
            this.label4.Location = new System.Drawing.Point(24, 96);
            this.label4.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
            // MouseButtons Label
            this.label5.AutoSize = true;
            this.label5.Location = new System.Drawing.Point(24, 120);
            this.label5.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
            // MouseButtonsSwapped Label
            this.label6.AutoSize = true;
            this.label6.Location = new System.Drawing.Point(320, 48);
            this.label6.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
            // MouseWheelPresent Label
            this.label7.AutoSize = true;
            this.label7.Location = new System.Drawing.Point(320, 72);
            this.label7.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
            // MouseWheelScrollLines Label
            this.label8.AutoSize = true;
            this.label8.Location = new System.Drawing.Point(320, 96);
            this.label8.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
            // NativeMouseWheelSupport Label
            this.label9.AutoSize = true;
            this.label9.Location = new System.Drawing.Point(320, 120);
            this.label9.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);

            // Mouse Panel
            this.panel1.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) 
                | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right);
            this.panel1.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlDark;
            this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(16, 160);
            this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(664, 320);
            this.panel1.MouseUp += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.panel1_MouseUp);
            this.panel1.Paint += new System.Windows.Forms.PaintEventHandler(this.panel1_Paint);
            this.panel1.MouseEnter += new System.EventHandler(this.panel1_MouseEnter);
            this.panel1.MouseHover += new System.EventHandler(this.panel1_MouseHover);
            this.panel1.MouseMove += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.panel1_MouseMove);
            this.panel1.MouseLeave += new System.EventHandler(this.panel1_MouseLeave);
            this.panel1.MouseDown += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.panel1_MouseDown);
            this.panel1.MouseWheel += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.panel1_MouseWheel);

            // Clear Button
            this.clearButton.Anchor = (System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right);
            this.clearButton.Location = new System.Drawing.Point(592, 504);
            this.clearButton.TabIndex = 1;
            this.clearButton.Text = "Clear";
            this.clearButton.Click += new System.EventHandler(this.clearButton_Click);
            
            // GroupBox
            this.groupBox1.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) 
                | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right);
            this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(16, 24);
            this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(664, 128);
            this.groupBox1.Text = "System.Windows.Forms.SystemInformation";

            // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(696, 534);
            this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
                                        this.label9,this.label8,this.label7,this.label6,
                                        this.label5,this.label4,this.label3,this.label2,
                                        this.clearButton,this.panel1,this.label1,this.groupBox1});
            this.Text = "Mouse Event Example";

            // Displays information about the system mouse.
            label2.Text = "SystemInformation.DoubleClickSize: " + SystemInformation.DoubleClickSize.ToString();
            label3.Text = "SystemInformation.DoubleClickTime: " + SystemInformation.DoubleClickTime.ToString();
            label4.Text = "SystemInformation.MousePresent: " + SystemInformation.MousePresent.ToString();
            label5.Text = "SystemInformation.MouseButtons: " + SystemInformation.MouseButtons.ToString();
            label6.Text = "SystemInformation.MouseButtonsSwapped: " + SystemInformation.MouseButtonsSwapped.ToString();
            label7.Text = "SystemInformation.MouseWheelPresent: " + SystemInformation.MouseWheelPresent.ToString();
            label8.Text = "SystemInformation.MouseWheelScrollLines: " + SystemInformation.MouseWheelScrollLines.ToString();
            label9.Text = "SystemInformation.NativeMouseWheelSupport: " + SystemInformation.NativeMouseWheelSupport.ToString();
        }

        private void panel1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) 
        {
            // Update the mouse path with the mouse information
            Point mouseDownLocation = new Point(e.X, e.Y);

            string eventString = null;
            switch (e.Button) {
                case MouseButtons.Left:
                    eventString = "L";
                    break;
                case MouseButtons.Right:
                    eventString = "R";
                    break;
                case MouseButtons.Middle:
                    eventString = "M";
                    break;
                case MouseButtons.XButton1:
                    eventString = "X1";
                    break;
                case MouseButtons.XButton2:
                    eventString = "X2";
                    break;
                case MouseButtons.None:
                default:
                    break;
            }

            if (eventString != null) 
            {
                mousePath.AddString(eventString, FontFamily.GenericSerif, (int)FontStyle.Bold, fontSize, mouseDownLocation, StringFormat.GenericDefault);
            }
            else 
            {
                mousePath.AddLine(mouseDownLocation,mouseDownLocation);
            }
            panel1.Focus();
            panel1.Invalidate();
        }

        private void panel1_MouseEnter(object sender, System.EventArgs e) 
        {
            // Update the mouse event label to indicate the MouseEnter event occurred.
            label1.Text = sender.GetType().ToString() + ": MouseEnter";
        }

        private void panel1_MouseHover(object sender, System.EventArgs e) 
        {
            // Update the mouse event label to indicate the MouseHover event occurred.
            label1.Text = sender.GetType().ToString() + ": MouseHover";
        }

        private void panel1_MouseLeave(object sender, System.EventArgs e) 
        {
            // Update the mouse event label to indicate the MouseLeave event occurred.
            label1.Text = sender.GetType().ToString() + ": MouseLeave";
        }

        private void panel1_MouseMove(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
        {
            // Update the mouse path that is drawn onto the Panel.
            int mouseX = e.X;
            int mouseY = e.Y;
            
            mousePath.AddLine(mouseX,mouseY,mouseX,mouseY);
        }

        private void panel1_MouseWheel(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
        {
            // Update the drawing based upon the mouse wheel scrolling.
      
            int numberOfTextLinesToMove = e.Delta * SystemInformation.MouseWheelScrollLines / 120;
            int numberOfPixelsToMove = numberOfTextLinesToMove * fontSize;

            if (numberOfPixelsToMove != 0) {
                System.Drawing.Drawing2D.Matrix translateMatrix = new  System.Drawing.Drawing2D.Matrix();
                translateMatrix.Translate(0, numberOfPixelsToMove);
                mousePath.Transform(translateMatrix);
            }
            panel1.Invalidate();
        }
        private void panel1_MouseUp(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) 
        {
            Point mouseUpLocation = new System.Drawing.Point(e.X, e.Y);
        
            // Show the number of clicks in the path graphic.
            int numberOfClicks = e.Clicks;
            mousePath.AddString("    " + numberOfClicks.ToString(), 
                        FontFamily.GenericSerif, (int)FontStyle.Bold, 
                        fontSize, mouseUpLocation, StringFormat.GenericDefault);

            panel1.Invalidate();
        }

        private void panel1_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e) 
        {    
            // Perform the painting of the Panel.
            e.Graphics.DrawPath(System.Drawing.Pens.DarkRed, mousePath);
        }

        private void clearButton_Click(object sender, System.EventArgs e)
        {
            // Clear the Panel display.
            mousePath.Dispose();
            mousePath = new System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath();
            panel1.Invalidate();
        }
    }
}
Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms

Namespace MouseEvent
    ' Summary description for Form1.
    Public NotInheritable Class Form1
        Inherits System.Windows.Forms.Form

        Friend WithEvents panel1 As System.Windows.Forms.Panel
        Private label1 As System.Windows.Forms.Label
        Private label2 As System.Windows.Forms.Label
        Private label3 As System.Windows.Forms.Label
        Private label4 As System.Windows.Forms.Label
        Private label5 As System.Windows.Forms.Label
        Private label6 As System.Windows.Forms.Label
        Private label7 As System.Windows.Forms.Label
        Private label8 As System.Windows.Forms.Label
        Private label9 As System.Windows.Forms.Label
        Friend WithEvents clearButton As System.Windows.Forms.Button
        Private mousePath As System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath
        Private groupBox1 As System.Windows.Forms.GroupBox

        Private fontSize As Integer = 20
        
        <System.STAThread()>  _
        Public Shared Sub Main()
            System.Windows.Forms.Application.Run(New Form1())
        End Sub

        Public Sub New()

            mousePath = New System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath()

            Me.panel1 = New System.Windows.Forms.Panel()
            Me.label1 = New System.Windows.Forms.Label()
            Me.clearButton = New System.Windows.Forms.Button()
            Me.label2 = New System.Windows.Forms.Label()
            Me.label3 = New System.Windows.Forms.Label()
            Me.label4 = New System.Windows.Forms.Label()
            Me.label5 = New System.Windows.Forms.Label()
            Me.label6 = New System.Windows.Forms.Label()
            Me.label7 = New System.Windows.Forms.Label()
            Me.label8 = New System.Windows.Forms.Label()
            Me.label9 = New System.Windows.Forms.Label()
            Me.groupBox1 = New System.Windows.Forms.GroupBox()

            ' Mouse Events Label
            Me.label1.Location = New System.Drawing.Point(24, 504) 
            Me.label1.Size = New System.Drawing.Size(392, 23) 
            ' DoubleClickSize Label
            Me.label2.AutoSize = True 
            Me.label2.Location = New System.Drawing.Point(24, 48) 
            Me.label2.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
            ' DoubleClickTime Label
            Me.label3.AutoSize = True 
            Me.label3.Location = New System.Drawing.Point(24, 72) 
            Me.label3.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
            ' MousePresent Label
            Me.label4.AutoSize = True 
            Me.label4.Location = New System.Drawing.Point(24, 96) 
            Me.label4.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
            ' MouseButtons Label
            Me.label5.AutoSize = True 
            Me.label5.Location = New System.Drawing.Point(24, 120) 
            Me.label5.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
            ' MouseButtonsSwapped Label
            Me.label6.AutoSize = True 
            Me.label6.Location = New System.Drawing.Point(320, 48) 
            Me.label6.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
            ' MouseWheelPresent Label
            Me.label7.AutoSize = True 
            Me.label7.Location = New System.Drawing.Point(320, 72) 
            Me.label7.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
            ' MouseWheelScrollLines Label
            Me.label8.AutoSize = True 
            Me.label8.Location = New System.Drawing.Point(320, 96) 
            Me.label8.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
            ' NativeMouseWheelSupport Label
            Me.label9.AutoSize = True 
            Me.label9.Location = New System.Drawing.Point(320, 120) 
            Me.label9.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 

            ' Mouse Panel
            Me.panel1.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or _
                                    System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left Or _
                                    System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right
            Me.panel1.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlDark
            Me.panel1.Location = New System.Drawing.Point(16, 160)
            Me.panel1.Size = New System.Drawing.Size(664, 320)

            ' Clear Button
            Me.clearButton.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or _
                                    System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right
            Me.clearButton.Location = New System.Drawing.Point(592, 504)
            Me.clearButton.TabIndex = 1
            Me.clearButton.Text = "Clear"

            ' GroupBox
            Me.groupBox1.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or _
                                  System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left Or _
                                  System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right
            Me.groupBox1.Location = New System.Drawing.Point(16, 24)
            Me.groupBox1.Size = New System.Drawing.Size(664, 128)
            Me.groupBox1.Text = "System.Windows.Forms.SystemInformation"

            ' Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
            Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(696, 534)
            Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {Me.label9, _
                            Me.label8, Me.label7, Me.label6, Me.label5, Me.label4, _
                            Me.label3, Me.label2, Me.clearButton, Me.panel1, Me.label1, Me.groupBox1})

            Me.Text = "Mouse Event Example"

            ' Display information about the system mouse.
            label2.Text = "SystemInformation.DoubleClickSize: " + SystemInformation.DoubleClickSize.ToString()
            label3.Text = "SystemInformation.DoubleClickTime: " + SystemInformation.DoubleClickTime.ToString()
            label4.Text = "SystemInformation.MousePresent: " + SystemInformation.MousePresent.ToString()
            label5.Text = "SystemInformation.MouseButtons: " + SystemInformation.MouseButtons.ToString()
            label6.Text = "SystemInformation.MouseButtonsSwapped: " + SystemInformation.MouseButtonsSwapped.ToString()
            label7.Text = "SystemInformation.MouseWheelPresent: " + SystemInformation.MouseWheelPresent.ToString()
            label8.Text = "SystemInformation.MouseWheelScrollLines: " + SystemInformation.MouseWheelScrollLines.ToString()
            label9.Text = "SystemInformation.NativeMouseWheelSupport: " + SystemInformation.NativeMouseWheelSupport.ToString()
        End Sub

        Private Sub panel1_MouseDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles panel1.MouseDown
            ' Update the mouse path with the mouse information
            Dim mouseDownLocation As New Point(e.X, e.Y)
            
            Dim eventString As String = Nothing
            Select Case e.Button
                Case MouseButtons.Left
                    eventString = "L"
                Case MouseButtons.Right
                    eventString = "R"
                Case MouseButtons.Middle
                    eventString = "M"
                Case MouseButtons.XButton1
                    eventString = "X1"
                Case MouseButtons.XButton2
                    eventString = "X2"
                Case MouseButtons.None:
                     eventString = Nothing              
            End Select
            
            If (eventString IsNot Nothing) Then
                mousePath.AddString(eventString, FontFamily.GenericSerif, CInt(FontStyle.Bold), fontSize, mouseDownLocation, StringFormat.GenericDefault)
            Else
                mousePath.AddLine(mouseDownLocation, mouseDownLocation)
            End If

            panel1.Focus()
            panel1.Invalidate()
        End Sub 
        
        Private Sub panel1_MouseEnter(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles panel1.MouseEnter
            ' Update the mouse event label to indicate the MouseEnter event occurred.
            label1.Text = sender.GetType().ToString() + ": MouseEnter"
        End Sub
        
        Private Sub panel1_MouseHover(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles panel1.MouseHover
            ' Update the mouse event label to indicate the MouseHover event occurred.
            label1.Text = sender.GetType().ToString() + ": MouseHover"
        End Sub
        
        Private Sub panel1_MouseLeave(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles panel1.MouseLeave
            ' Update the mouse event label to indicate the MouseLeave event occurred.
            label1.Text = sender.GetType().ToString() + ": MouseLeave"
        End Sub
        
        Private Sub panel1_MouseMove(sender As Object, e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles panel1.MouseMove
            ' Update the mouse path that is drawn onto the Panel.
            Dim mouseX As Integer = e.X
            Dim mouseY As Integer = e.Y
            
            mousePath.AddLine(mouseX, mouseY, mouseX, mouseY)
        End Sub
        Private Sub panel1_MouseWheel(sender As Object, e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles panel1.MouseWheel
            ' Update the drawing based upon the mouse wheel scrolling.
            Dim numberOfTextLinesToMove As Integer = CInt(e.Delta * SystemInformation.MouseWheelScrollLines / 120) 
            Dim numberOfPixelsToMove As Integer = numberOfTextLinesToMove * fontSize
            
            If numberOfPixelsToMove <> 0 Then
                Dim translateMatrix As New System.Drawing.Drawing2D.Matrix()
                translateMatrix.Translate(0, numberOfPixelsToMove)
                mousePath.Transform(translateMatrix)
            End If

            panel1.Invalidate()
        End Sub
        Private Sub panel1_MouseUp(sender As Object, e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles panel1.MouseUp
            Dim mouseUpLocation As New System.Drawing.Point(e.X, e.Y)
            
            ' Show the number of clicks in the path graphic.
            Dim numberOfClicks As Integer = e.Clicks
            mousePath.AddString("     " + numberOfClicks.ToString(), _
                                FontFamily.GenericSerif, CInt(FontStyle.Bold), _
                                fontSize, mouseUpLocation, StringFormat.GenericDefault)

            panel1.Invalidate()
        End Sub
        
        Private Sub panel1_Paint(sender As Object, e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles panel1.Paint
            ' Perform the painting of the Panel.
            e.Graphics.DrawPath(System.Drawing.Pens.DarkRed, mousePath)
        End Sub
        
        Private Sub clearButton_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles clearButton.Click
            ' Clear the Panel display.
            mousePath.Dispose()
            mousePath = New System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath()
            panel1.Invalidate()
        End Sub
        
    End Class
End Namespace

Uwagi

Typowym zastosowaniem MouseHover jest wyświetlenie etykietki narzędzia po zatrzymaniu myszy na kontrolce w określonym obszarze wokół formantu ("prostokąt aktywowany").A typical use of MouseHover is to display a tool tip when the mouse pauses on a control within a specified area around the control (the "hover rectangle"). Wstrzymanie wymagane dla tego zdarzenia jest określone w milisekundach przez MouseHoverTime Właściwość.The pause required for this event to be raised is specified in milliseconds by the MouseHoverTime property.

MouseHoverZdarzenie jest definiowane i wykrywane w połączeniu z MouseHoverSize MouseHoverTime właściwościami i.The MouseHover event is defined and detected in connection with the MouseHoverSize and MouseHoverTime properties.

Zdarzenia myszy zachodzą w następującej kolejności:Mouse events occur in the following order:

  1. MouseEnter

  2. MouseMove

  3. MouseHover / MouseDown / MouseWheel

  4. MouseUp

  5. MouseLeave

Uwaga

Następujące zdarzenia nie są wywoływane dla klasy, TabControl chyba że istnieje co najmniej jedna TabPage w TabControl.TabPages kolekcji:,,,,, Click DoubleClick MouseDown MouseUp MouseHover MouseEnter MouseLeave i MouseMove .The following events are not raised for the TabControl class unless there is at least one TabPage in the TabControl.TabPages collection: Click, DoubleClick, MouseDown, MouseUp, MouseHover, MouseEnter, MouseLeave and MouseMove. Jeśli w kolekcji znajduje się co najmniej jeden TabPage , a użytkownik współdziała z nagłówkiem kontrolki karta (gdzie TabPage pojawiają się nazwy), TabControl wywołuje odpowiednie zdarzenie.If there is at least one TabPage in the collection, and the user interacts with the tab control's header (where the TabPage names appear), the TabControl raises the appropriate event. Jeśli jednak interakcja użytkownika znajduje się w obszarze klienta strony karty, TabPage wywołuje odpowiednie zdarzenie.However, if the user interaction is within the client area of the tab page, the TabPage raises the appropriate event.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też